Istepan Gordikyan
şair, öğretmen, yazar


İstepan Gordikyan Hilmi1865 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Ermeni Mektebi’nde ilk ve ortaöğrenimini gördü. Dönemin bilim adamlarından Mustafa Efendi ve Ulucami müderrislerinden Hafız Mehmet Sabit ve Halil Hâki Efendi'den dersler aldı. Arapça ve Farsçasını ilerletti. Aruz ölçüsünü öğrendi. Bursa Hisar Kütüphanesi’ndeki bazı divanlar ile İbni Kemâl’in Farsça Nigâristan’ını okudu.

1883 yılında Bursa Ermeni Mektebi Türkçe öğretmenliğine, birkaç sene sonra da Ermeni Erkek ve Kız Mektepleri müdürlüğüne atandı. Türk ve Fars edebiyatıyla yakından ilgilendi. 21 yıl Bursa’da öğretmenlik yaptıktan sonra 1895 yılında İstanbul’a geldi. Çeşitli Ermeni ve diğer azınlık okullarında Türkçe öğretmenliği yaptı.

Şiir alanında Recaizâde Mahmut Ekrem’in teşvikini gördü. O dönemde Maarif Nazırı olan Recaizade tarafından Mercan İdadîsi kitabet (kompozisyon) öğretmenliğine atandı. Cumhuriyetten sonra Maarif Vekâleti’nin izniyle birkaç Ermeni lisesinde Türkçe ve edebiyat dersleri verdi.

Şiirleri İstanbul gazetelerinde ve Bursa'da çıkan Hüdavendigâr gazetesinde yayınlandı.

1929 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

1.Mir’âtü’n-Nikât (hikemî ve ahlâkî Arapça, Farsça nazım ve nesirler ile bunların dayandığı âyet ve hadislerin tercümeleri)
2.Gülşen-i Edeb (Farsça manzumelerinin bır kısmı)
3.Osmanlı Aruzu (Ermenice)
4.Hâtıra (Türkçe manzumelerinin bir kısmı).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)