Şahver Çelikoğlu
yazar


Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği Kurucusu1937 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokulu Eskişehir Turan ve İnönü ilkokullarında okudu. Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. İlkokul ile aynı tarihlerde, ilahiyat ilimlerini tahsil, dini ilimleri tedrise başladı.

Hasib Sezer Efendi ve Said Şentürk Efendi'den 21 yıl özel eğitimle tefsir, usul-ü fıkıh, fıkıh, akaid, hadis, ilahiyat ve edebiyat ilimlerini tahsil etti. Adı geçen ilim dallarında icazet aldı. Cüneyt Ercin Efendi'den Arapça'yı ikmal etti. Sumru Oktay Hanımefendi'den musiki dersleri aldı. Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi tarafından kendisine hadis ve tasavvuf dersleri icazeti verildi.

İrşad çalışmalarını, 30 yılı aşkın bir süre tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve arabiyat mevzularında sürdürdü.

5 Ocak 2018 tarihinde Eskişehir'de vefat etti.

ESERLERİ:

Sevâd-ı Âzâm (Tarıki Müstakim)
Dîvân-ı Sezâî
Güzel Ahlâk Sahifeleri
İslâm’da İbadetler
Nefs Terbiyesi (Kendini Arıtma)
Marifetullah (Allah’ı Bilme)
Muhabbetullah (Allah’ı Sevme)
Âyet ve Hadisler Işığında Esmâü’l Hüsnâ Şerhi (I-II-III-IV-V) cilt
Kırk Hadis Şerhi
Râbıta (Sorular- Cevaplar)
İslâm Akaidi (İslam İnanç Esasları)
Şemâil-i Şerif
Mezhepsizlik Cereyanları & Sapkın Mezhepler
HAKKINDA YAZILANLAR

Şahver Çelikoğlu Hakkında

Şahver Çelikoğlu 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Şahver Hanım ilk eğitimine daha çocuk yaşlarda (3.5 yaşlarında) anne ve babasının ders ve sohbet meclislerine katılarak başlar. Ayrıca anne ve babası kendisine kitap okur o da dinlerdi. Peygamberimiz (sav)’in hayatını ve peygamberler tarihini babasından; ilmihal bilgilerini de annesinden öğrenir. Daha çocuk yaştayken annesi ona İmam Gazali’nin Eyyühel Veled’ini okur. Bu okuma dinlemeleri bitince annesi ona tabak içinde hazırladığı şekerleri verirdi.

Okumayı seven ve çok çalışkan olan babası, sabah ve ikindi vakitlerinde sürekli Kur’an okurdu. Aile üyeleri ve çalışanlar her sabah Kur’an sesiyle uyanırdı. Anne ve babasından öğrendikleri onun için sağlam bir temel olmuştur. Hayatı boyunca hep faydasını görür ve anlatır.

Zamanın feridi kabul edilen, Hasib (Sezer) Efendi den ve Said Şentürk Efendiden uzun yıllar (yirmi bir yıl) ders alırlar. Özel eğitim ile tefsir, Usûl-ü Fıkıh, Akâid, Hadis, İlâhiyat ve Edebiyat ilimlerini tahsil ederler. Hocalarından adı geçen illim dallarında icâzet alırlar.

Arapça dersi için Cüneyd (Erçin) Efendi’ye giderler. Arapça öğrenimi konusunda kendilerine göre bir sistem geliştirirler. İlkokul fişleri gibi bir yüzü Arapça, diğer yüzünde Türkçesi olan fişler hazırlarlar. Bunları yolda giderken okurlar, okuduklarını diğer ceplerine koyarlar. Yani yolda çalışırlar. Emsile’den sonra fişleri bırakırlar. Toplam 94 günde Arapçayı ikmal ederler ve ders kitaplarını tercüme etmeye başlarlar.

25 yaşlarına geldiklerinde ders vermeye başlarlar. Yaklaşık 150 talebeleri vardır. Talebeleri onu çok severler.

1986 yılında abisiyle beraber Hacc’a giderler. Mekke’ye vardıklarının üçüncü günü bir şey dikkatlerini çeker. Zemzem içmeye başladıktan sonra öksürükleri kesilmiştir. 31 gün sonra Hac’dan Eskişehir’e dönerler.

1993 yılında Malhatun Dostluk Çevre ve Kültür Derneğini kurarlar. Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği kurucusudur.

Çeşitli vesilelerle Avustralyadan, Amerika’ya, İngiltere’ye ve Avrupanın diğer ülkelerinde yetiştirdiği sayısız talebeleri vardır.

Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendilerin tedrisinden geçmiş âlime bir hanım olan Şahver Çelikoğlu, M. Es’ad Coşan hocaefendi tarafından da bizzat hadis ve tasavvuf dersleri icazeti almıştır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)