Kaygusuz Abdal
halk aşığı, şairDoğum tarihi bilinmemektedir. 14. Yüzyıl'ın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir.

Asıl adı Alaeddin Gaybi’dir. Alaiye (Alanya) beyinin oğludur.

Abdal Musa’nın yanında bir süre kaldı. Onun isteği üzerine yanına 40 derviş alıp Mısır’a gitti. Orada bir tekke kurdu.

Şiirlerden Edirne, Sofya, Filibe ve Hicaz’a gittiği anlaşılmaktadır.

1444 yılında Mısır'da öldüğü rivayet edilir.

ESERLERİ:

Eserleri üç grupta toplanır.

Manzum eserleri:
Divan, Gülistan, Mesnevi-i Bab-ı Kaygusuz, Gevhername, Minbername.

Mensur eserleri:
Budalaname, Kitab-ı Miglate, Vücudname.

Manzum-mensur karışık:
Sarayname, Dilguşa.
Eserlerinin Özellikleri

Kaygusuz Abdal'ın coşkun, içten ve bazan da alaycı bir dili vardır. Şiirlerinde samimi bir anlatımdan birden bire alaycı bir dile veya tekerlemeye geçmekte, normal hayatta olağan görebileceğimiz bazı hareketleri alaya almakta, hicvetmektedir.

Bazı şiirleri ise ilahi ve nutuk tarzındadır. Akıl, gönül, nefs, mürşit gibi tasavvufun çeşitli meselelerini heyecanlı bir üslupla anlatır. Fakat daha çok didaktik bir muhteva hakimdir.

Kaygusuz Abdal'ın düzyazı eserleri, nazmına göre daha ağır basar. Mesnevilerinde lirizmin zirvesine ulaşır. Canlı ve daha çok masal şeklinde olan bu nesirlerinde, anlatımda zorlamaya gidilmeden tatlı seciler görülür.

Ayrıca anlatıma renk katan tekerlemeleri de göz önüne almak gerekir. Kısa ve sade cümlelerle hayal aleminde gördüklerini, bir masal şeklinde anlatmıştır.
BİR ŞİİRİ

Var edeb öğren edeb

Gel Hakka olma asi
Ta gide gönlün pası
Dört kitabın ma’nisi
Var edeb öğren edeb

Gaflet içinden uyan,
Edebsüz olma iy can
Edebdür asl-ı iman
Var edeb öğren edeb

Edeb gerekdür eve
Ta yolı doğru vara
Edebsüz olma yine
Var edeb öğren edeb.

Kaygusuz Abdal uyan
Işkı bil işka uyan
Şöyle dimişdür diyen
Var edeb öğren edeb
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)