İbnülemin Mahmut Kemal İnal
tarihçi, yazar1870 yılında İstanbul’da doğdu. İbnülemin mahlas ismi ile tanınır. Mühürdar Mehmet Emin Paşanın oğludur.

Şehzade Rüştiyesi’ni bitirdi. Mülkiye’ye devam etti. Rahatsızlığı sebebiyle bitiremeden ayrıldı. Özel dersler alarak kendi kendini yetiştirdi.

Tarih ve biyografi alanlarında eserler yazdı.

Genç yaşta memur oldu. Daha sonra Sadaret Mektupçu Kalemi Müdürlüğü’ne tayin edildi. Birçok arkadaşı ile İslam Eserleri Müzesi’ni kurdu ve kendisi de yönetim kurulu başkanı oldu. Emekli oluncaya kadar buranın müdürlüğünü yaptı(1935).

Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın padişah olmasından hal’ edilmesine kadar harici ve dahili evrakların bulunduğu Yıldız Evrakı’nı tasnifle görevlendirildi. Bu evrakları tetkik etmesi yazacağı eserlerin kaynağını teşkil etti.

Resmi görevlerinin dışında Tarih-i Osmani Encümeni Azalığı (1923), Kütüphaneler Tasnif İşleri İlmi Müşavirliği ile İslam Ansiklopedisi Müşavirliği’nde bulundu.

1953 yılında Kütüphane koleksiyonu ve mühim vesikalarını İstanbul Üniversitesi’ne bağışladı.

Mercan’daki konağını, öğrenci yurdu haline gelmesi için İstanbul İmam-Hatip Okulu’na bağışladı.

1957 yılında İstanbul’da vefat etti.


ESERLERİ:

Menafi-üs-Savm, Ahlak, Kavazat-ül-Kemal, Hulasa-i Ziraat, Hulasa-i Ticaret, Bir Yetimin Sergüzeştisi, Leskofçalı Galib Bey, Hersekli Arif Hikmet Bey Divanlar’ına yazdığı önsözler, Son Hattatlar, Son Asır Türk Şairleri, Son Sadrazamlar önemli eserleridir.
HAKKINDA YAZILANLAR

Süleyman Nazif İbnülemin hakkında şu beyti söylemiştir:

Hezaran gıbta o devr-i kadim efendisine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)