Ömer Soner Hunkan
akademisyen, yazar1971 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada gördü. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Ertesi yıl Pamukkale Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

Lisansüstü eğitimini 1995-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi TAE Ortaçağ Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi SBE’nde “Türk Hakanlığı (Karahanlı) Tarihi” sahasında yaptı.

Bu süreçte Arapça ve Ortaçağ Türk tarihi Arap kaynakları için MEB bursu ile iki yıl Ürdün Üniversitesi’nde, Farsça olanlar için yaz dönemi kapsamında Tahran Üniversitesi'nde, saha ve kaynak araştırmaları yapmak üzere 4 ay TİKA destekli proje ile Taşkent Şarkşinaslık Enstitüsü'nde bulundu.

2007’de Trakya Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent ve 2011’de doçent kadrosuna atandı. 2012-2013’de 15 ay süreyle bulunduğu Chicago Üniversitesi'nde YÖK ve TÜBİTAK bursları çerçevesinde doktora sonrası araştırma programını tamamladı. 2016'da Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı profesör kadrosuna atandı.

Uzmanlık Alanları : Ortaçağ Tarihi

Verdiği Dersler
Lisans İlk İslam Türk Devletleri Tarihi I-II, Büyük Selçuklu Tarihi I-II, Türkiye Selçuklu Tarihi I-II, Selçuklu Teşkilat Tarihi I-II., Türk İslam Medeniyeti Tarihi I-II

Yüksek Lisans
Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları I-II, Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi I-II, Oğuzlar (Türkmenler) I-II

Doktora
Türk-İslam Münasebetleri I-II, X-XIII. Asırlarda Orta Asya’nın Sosyal ve İktisadî Tarihi
ESERLERİ:

Hunkan, Ömer Soner. Türk Hakanlığı (Karahanlılar) Kuruluş-Gelişme-Çöküş (766-1212), İstanbul, IQ Yayınları, Ocak 2007.

Hunkan, Ömer Soner. Kazanlı Türk Bilgini Şehâbeddin Mercânî ve Gurfetü’l-Hevâkîn li Urfeti’l-Havâkîn’e Göre Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212), İstanbul, Kriter Yayınları, Mart 2009.

Kitaplarda Bölümler

Hunkan, Ö. Soner. “X-XII Yüzyıllarda Mâverâünnehr’de Oğuzlar ve Batıya Göçleri”, Anadolu’da Yörükler Tarihî ve Sosyolojik İncelemeler, (Editör: Hayati Beşirli ve İbrahim Erdal), SiyasalYayını, Ankara, Ocak, 2007, s. 1-30.

Hunkan, Ömer Soner. “Kâşgarlı Mahmûd ve XI. Yüzyılda Türkler”, (Editör: Prof Dr. Sema Barutçu Özönder), Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2008, s.3-27.

Hunkan, Ömer Soner. “Türk Hakanlı (Karahanlılar) Devleti Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.10-17

Hunkan, Ömer Soner. “Gazneliler Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.18-23

Hunkan, Ömer Soner.Hârizmşâhlar Devleti Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.39-43.

Hunkan, Ömer Soner ve Mustafa Uyar, “Selçuklu Devletleri Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.30-38.

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Hunkan, Ömer Soner “Satuk Buğra Han” DİA Maddesi, C. 36, 2009.Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Hunkan, Ömer Soner. “Bastırdıkları Para Verilerine Göre Türk Hakanlığı (Karahanlı) Tarihine Genel Bir Bakış”, Ortaçağ Kazakistan’ında Para Dolaşımı ve Ticaret Kongresi, Türkistan / Kazakistan, 8-10 Haziran 2006.

Hunkan, Ömer Soner. “Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’ında Hanedan ve Bürokrat-Ulema Çatışması: İlk Bürokrat-Ulema İhtilali”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Eylül 2006.

Hunkan, Ömer Soner. “X-XIII. Yüzyıllarda Orta Asya’da Türkler ve İslam (Nümizmatik Veriler ve İslam Kaynaklarına Göre)”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül 2007.

Hunkan, Ömer Soner. “Kaşgarlı Mahmud Devrinde Bölgenin İdari ve Siyasi Yapısına Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi II. Türkiyat Araştırmaları Uluslararası “Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi” Sempozyumu, Ankara, 28-30 Mayıs 2008.

Hunkan, Ömer Soner. “Dîvânu Lügati’t-Türk’te Hiyerarşik Unvanlar”, Rize Üniversitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmûd Sempozyumu, Rize, 17-19 Ekim 2008.

Hunkan, Ömer Soner. “Kitâbu Gurfeti’l-Hevâkîn li Urfeti’l–Havâkîn’e Göre Türk Hakanlığı”, II. Uluslar arası Türkolog Omelyan Pritsak’ı Anma Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2009, Kiev, Ukrayna.

Hunkan, Ömer Soner. “Osmanlı Vakayinâmelerinde Türk Hakanlığı (Karahanlılar)”, CIEPO, Erken Osmanlı ve Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri Üzerine Sempozyumu, 24-29 Ağustos 2009, Bişkek, Kırgızistan.
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

Hunkan, Ömer Soner. “Mâverâünnehr’de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-1041)”, Ahmed Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi BİLİG, sa. 40, Ocak, 2007, s.35-77.

Hunkan, Ömer Soner. “Kâşgarlı Mahmûd’a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 39, Kasım 2008-Ocak 2009, s.11-30.Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler

Hunkan, Ömer Soner “Orta Asya’da X-XII. Yüzyıllarda “Türk” Adı Üzerine Bazı Kayıtlar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.2, Bahar, 2005, s.5-12.

Hunkan, Ömer Soner “1018 Anadolu (Rûm) Seferini Çağrı Bey Yönetimindeki Oğuzlar mı Gerçekleştirdi?”, Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, sa.3, Güz, 2006, s.77-87

Hunkan, Ömer Soner. “Hilafetin Tanınmasında “Hakan”ın Statüsü: Değişim ve Etkiler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Aralık 2008, s.26-33.

Hunkan, Ömer Soner. “Târîh-i Beyhakî’de Sözü Edilen Türkistân Hanları “Han ve İlig” Hakkında” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.29, Reşat Genç Özel sayı-I-, Temmuz 2009, sa.19-28.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)