Müslim .
hadis alimi


İmam Müslim821 yılında Nişabur’da doğdu. Ebül Hüseyin Müslim, hadisi alimlerinden dinlemek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak’ın bir çok yerini gezdi.

Başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere, İmamı Şafii’nin talebelerinden Harmele bin Yahya, Yahya bin Yahya en-Nişaburî, Kuteybe bin Said, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Osman bin Ebu Şeybe, İshak bin Rahuya gibi büyük alimlerden hadis dinledi. Bunlardan nakiller yaptı.

Kendisinden de Yahya bin Said, Ebu İsa et-Tirmizi, Muhammed bin Mahled ve Mekki bin Abdan’ın aralarında bulunduğu bir çok kişi rivayette bulundu.

Eserinde çeşitli hadisleri ayrı başlıklar altında topladı. Hadisleri rivayet edenlerin her birini sırasıyla gösterdi.

Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadislerinin nakilcilerinin gösterilmesi olarak bilinen “isnad”lara çok dikkat etti.

Hadis nakli ve kendilerine dayandırılan isimleri titizlikle araştırdı.

İmam Müslim’in Sahih’i, 52 kitaptır. Hadislerin konularını sınıflandırıldı. İslam’ın beş şartı, nikah, kölelik, alış-veriş, veraset kuralları, kurban, örf ve adetler, peygamberler, sahabe, kader ve kelam vs. konulardan birkaçıdır.

Sahih-i Müslim’de yer alan 7.275 hadisi, 300 bin hadis arasından seçerek yazdı.

Ömrünü hadis ilmini öğrenmeye vakfetti. Ömrünün son yıllarını memleketinde geçirdi. Bilimsel çalışmalarının yanında ticaretle de ilgilendi.

875 yılında Nişabur’da vefat etti.

ESERLERİ:

Sâhîh-i Müslim

El-Müsned-ül-Kebîr.

El-Câmi’ale’l-ebvâb

El-Esmâ ve’l-Kûnâ

El-Efrâd vel-vuhdân

Tesmiyet-üş-Şuyûh-u Mâlik ve Süfyân ve Şu’be

Kitâb el-Muhadramîn

Kitab evlâd es-Sahâbe

Evhâm el-Muhaddirîn

Et-Tabakât Efrâd-eş-Şâmiyyîn

Et-Temyiz El-Ilel

HAKKINDA YAZILANLAR

İmâm Müslim Hazretleri

Altı meşhûr hadis-i şerif kitâbı, kütüb-i sitte'nin ikincisi, Sahih-i Müslim'dir. Bu kıymetli eserin müellifi de, Müslim b. Müslim el-Kuşeyri en-Nişâbûri hazretleridir.Arabların ''Beni Kuşeyr'' kabilesine mensûb olmasına rağmen, Nişâbûr'da doğmuştur.Bu sebeble, NişÂbûri olarak anılır.

Künyesi: Ebü'l-Hüseyn'dir. En büyük, hadis-i şerif imâmlarından biridir! İlim öğrenmek ve hadis dinlemek üzere hicâz Irak, Şam ve Mısır diyârlarını dolaştı.
Oralarda Ahmed b. Hanbel, Kureybe b. Sâid, Ebû Bekr b. Ebi şeybe ve İmâm Şafii hazretlerinin talebelerinden ve daha bir çok âlimden hadis dinleyip, rivayette bulunmuştur.

Büyük muhaddis İmâm Muhammed Buhari hazretleriyle, Nişâbûr'da görüşmüştür. Bir sohbet esnâsında, kendisinin bilmediği bir hususu Buhâri hazretleri gösterince ayağa kalkarak onu alnından öpmüş ve: ''Ey Muhammed Buhâri! senin dönyada bir benzerin olmadığına, şehâdet ederim! sana buğz edenler ancak, hasedlerinden buğz ederler.'' demiş ve çok iltifat etmiştir.Ömrünün son yıllarını, doğduğu yerde (Nişâbûr'da) geçirdi.

Bütün zamanını, hadis-i şerif dersi vermekle geçiriyordu. Nafakasını çıkaracak kadar, ticâret de yapıyordu. Ancak 55 sene yaşamış ve 875 (261h.) yılında, Nişâbûr'da vefât etmiştir. Sahia-i Müslim'de bildirilen bir hadis-i kudside Resûlullah Efendimiz, Allahü teâlânın şöyle buyurduğunu naklederdi: ''Ey kullarım! Zulm etmeyi kendime haram kıldığım gibi, sizin aranızda da haram kıldım! Binâenaleyh, birbirinize zulmetmeyiniz;'' ''Ey kullarım! sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir yere toplanıp; benden ihtiyaçlarını dileyecek olsalar. ve hepsinin dilekerini, yerine getirsem. Benim mülkümden ancak, iğne denize batırıldığında, onun denizden noksanlaştırdığı kadar azalır. Allahü teâlâ "Sahih" hadisleri; bize ulaştıranlardan râzı olsun âmin.

Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim adlı büyük eserinde; 4.000 kadar hadis-i şerif meccuttur. Bunları b,zzat kendisinin topladığı, 300.000 hadis arasından seçtiğini bildirir. Bu büyük eserini, 52 kitaba ayırmıştır. Buhâri gibi ayrıca, bâblara (bölümlere) bölmemiştir. Eserin baş tarafında; hadis ilmiyle alâkalı mühim açıklamalar mevcuttur. Bilhassa, isnâd üzerinde, önemle durmuştur. Çünkü kitabına koyduğu farklı metinler için; değişik isnâdlarda bulunur. Değişik verilen metinlerİ (hâ) harfiyle gösterilmiştir. İmâm Müslim hazretlerinin Sahih'inden başka; 12 kadar orijinal eseri mevcuttur.
Müslim'deki hadisi şeriflerden bazıları

''Herhangi bir müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı, diken batmasına kadar, her ne gelirse. Allahü teâlâ bunları, o müslümanın hatâlarına keffâret kılar!''

''Bir kimse; hanımına buğz etmesin. Çünkü hoşlanmadığı huyları varsa (bile) bunlara karşılık, memnûn olacağı huyları da vardır."

''Yarım hurma bile olsa, sadaka vermek sûretiyle! Cehennemden korunmaya çalışınız!''

''Bir kimseye, şer olarak, müslüman kardeşine,hakâret etmesi yeter!''

''Kendi aleyhinizi, evlâd ve mallarınız aleyhine; sakın bedduâetmeyiniz! ki, duÂların kabul olunacağı bir saate rastlar da; bedduânız kabul olunur.''

''Cennet ehlinin kimler olduğunu, size bildireyim mi? Herkes tarafından hor görülüp, hiçe sayılan, zaif vemütevazi bir mü'mindir ki; Allahü teâlâya yemin ederse muhakkak Allahü teâlâ onun yeminini yerine getirir!''

''İki kimse arasında, adâlet etmek; sadakadır! Güzel söz; sadakadır!''

''Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!''www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)