Melikşah . ( 8.8.1052)- (5.9.1090)
Büyük Selçuklu Sultanı


I. Melikşah1054 yılında İsfahan’da doğdu. Babası Alparslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti.

Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah’ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynadı.

Anadolu’nun dörtte üçü Melikşah zamanında fethedildi. Suriye’de büyük başarılar kazandı.

Kudüs'ü Fatımîler’den, Antakya ve Urfa'yı Bizanslılar'dan aldı. Halep ve Şam onun döneminde Selçuk idaresine geçti.

Devletin sınırları Kaşgar’dan Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi’ne kadar genişledi. Bağdat’taki Abbasi Halifeleri Selçuk İmparatorluğu’nun koruması altına alındı.

20 yıl hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle tanındı.

Kendisi gibi bir Türk olan veziri Nizamülmülk ile birlikte nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi eserler yaptırdı.

Şair Ömer Hayyam onun sarayında himaye gördü.

Melikşah, Bağdat’ta bir rasathane kurdu. 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş etrafında dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yaptı. Buna “Celalî Takvimi” adı verildi.

Sarayında Türkçe konuşulurdu. Edebî dil Farsça idi. Kendisinin çok güzel rubaileri vardır.

Melikşah’ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı. Üçü de hükümdarlık yaptı.

1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)