Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Tufan  Gündüz

akademisyen, yazar11 Mayıs 1964 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisansını 1991, doktorasını 1996 yılında Gazi Üniversitesi'nde yaptı.
1988 yılında okutman, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Farsça ve İngilizce biliyor.
SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ

1-Nilüfer Yetkin, 136 Numaralı Tahrir Defterine Göre XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri.
(Tamamlandı)
2-Özgür Eroğlu, XVII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Konya Şer'iyye Sicillerine Göre Konya'da İşlenen
Adi Suçlar (Tamamlandı)
3-Arif Sarı, Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Devleti’nde Görülen Toplumsal Suçlar ve Alınan
Tedbirler. (Tamamlandı)
4-Huriye Emen, 494 Numaralı Tahrir Defterine Göre Rumeli Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme, G.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-Tamamlandı)
5-Hülya Yüksel, 86 Numaralı Mühimme Defteri (Transkripsiyon, özet ve değerlendirme) (G.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2010-Tamamlandı)
6-Esra Kılıç, II. Osman’ın Siyasi Hayatı, (G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-Tamamlandı)
7- Filiz Tapan, 2 Numaralı Anadolu Ahkam Defterinde Yer Alan Kütahya Sancağı İle İlgili
Hükümlerin Analizi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-Tamamlandı)
8-Murat Bilgin, Gazi Hüsrev Bey, hayatı ve Faaliyetleri, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-Tamamlandı.
DOKTORA TEZLERİ

1-Rafet Metin, XVI. yüzyılda Orta Anadolu'da Nüfus ve Yerleşme (Bozok, Kırşehir, Niğde,
Nevşehir ve Keskin örneği) G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008. (Tamamlandı)
2-Sadullah Gülten, XVI. Yüzyılda Batı Anadolu'da Yörükler, 2010. (Tamamlandı)
3-Fahri Maden, Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) Ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları 2011.
(Tamamlandı)
4-Fatma Açıkgöz, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hediye ve Hediyeleşme. (Padişahlara
sunulan ve padişahların verdiği hediyeler üzerine bir araştırma) 2012. (Tamamlandı.)
YAYINLAR
A-KİTAPLAR
1-Tufan GÜNDÜZ, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri/Bozulus Türkmenleri 1540-1640”, Ankara 1996
(2., 3. Baskı İstanbul 2008)
2-Tufan GÜNDÜZ, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul 2005.
3-Tufan GÜNDÜZ, Tuzlanski, Bijelinski i Srebrenički SIDŽIL 1641-1883, Tuzla 2008 (BosnaHersek
Cumhuriyeti)
4-Tufan GÜNDÜZ, Bozkırın Efendileri –Türkmenler üzerine Makaleler, İstanbul 2009.
5-Tufan GÜNDÜZ, (çeviri ve notlar), Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, İstanbul
2005.
6-Tufan GÜNDÜZ, (çeviri ve notlar) Uzun Hasan-Fatih Mücadelesi Döneminde Doğu’da Venedik
Elçileri, Caterino Zeno ve Ambrogio Contarini’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2006.
7-Tufan GÜNDÜZ, (çeviri ve notlar), Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, Giovanni Maria
Angiolello, Venedikli Bir Tüccar, Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2007.
8- Tufan GÜNDÜZ, Son Kızılbaş Şah İsmail, İstanbul 2010.
9- Tufan GÜNDÜZ, Allahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü 1879-1912,
İstanbul 2012.
B-ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCİ, SOC, AHCI
kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler)
1-Tufan GÜNDÜZ, Şah İsmail’in Eşi Taçlı Hanım, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları
Dergisi, sayı 51, s. 223-233.
2-Tufan GÜNDÜZ, XIX. Yüzyılın Sonlarında Tuzla Ve Çevresinde Sosyal Hayata Dair Gözlemler
(1878-1883), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 50, s. 137-150.
3-Tufan GÜNDÜZ, Hace Bektaş Veli’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık Hacım Sultan, Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 55, s. 71-95. (Ankara 2010)
4-Tufan GÜNDÜZ, Sofyalı Balı Efendi’nin Safevilere Dair Rüstem Paşa’ya Gönderdiği Mektup, Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 56, s. 203-210 (Ankara 2010)
C-ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
TDV İslam Ansiklopedisi’nde Yer Alan Maddeler
1-Kahramanmaraş
2-Kars
3-Konar-Göçer
4-Safeviler
5-Şah
6-Şah İsmail
7-Şah Tahmasb
8-Tekelü
D-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1-Tufan GÜNDÜZ, Oguzs/Turkmens, TURKS c.I, Ed. Hasan Celal Güzel-C.Cem Oğuz-Osman
Karatay, Ankara 2002, s.463-475. (Bu makale TÜRKLER c.II’de ve Genel Türk Tarihi adlı eserlerde
Türkçe olarak da yayınlanmıştır).
2-Tufan GÜNDÜZ, Türkmen Adına Dair Bazı Fikirler, G.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s. II,
Ankara 1999, s.21-26
3-Tufan GÜNDÜZ-Kadir KASALAK, II.Osman’ın Hotin Seferi, OTAM, c XIV, Ankara 2003, s. 129-
144. Bu makale Polonya’da yayınlanan WOJSKO I WYCHOWANIE (12/99 issn 0867-1400 indeks
381519 Cena 3 zt) Lehçe olarak da yayınlanmıştır.
4-Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı Tarih Yazıcılığı’nda Türk ve Türkmen İmajı, OSMANLI, Editörler:
Kemal Çiçek-Cem Oğuz, c. VII, s. 92-97.
5-Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı Ekonomisi İçinde Konar-Göçerler, 60. İlim ve Fikir yılında
Prof.Dr.Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara 2003, s. 358-366.
6-Tufan GÜNDÜZ, Anadolu Selçukluları ve Türkmenler, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Medeniyeti,
Ankara 2007. Ed.Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak.
7-Tufan GÜNDÜZ, Safevi Dönemi Kaynaklarına Dair Kısa Bir Değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (2009), c. 29, s. 498-510. (6p)
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN
BİLDİRİLER

1-Tufan GÜNDÜZ, Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri, Karakeçili II. Uluslararası Kültür Şenliği
ve Anadolu’nun Türkleşmesinin Sosyo-Kültürel Boyutları Paneli, 13-14-15 Eylül 1996, s. 43-51
2-Tufan GÜNDÜZ, Kayseri’de Mezraaların Köye Dönüşmesinde Konar-Göçer Aşiretlerin Rolü, II.
Kayseri ve Çevresi Tarih Sempozyumu, 16-17 Nisan 1998, Yayına Haz. Ali Aktan-Ayhan Öztürk,
Kayseri 1998, s. 183-192.
3-Tufan GÜNDÜZ, Bozulus Ne İdi? Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu
Bilidirleri, Ankara 2000.
4-Tufan GÜNDÜZ, Köyden Kasabaya: Gülşehir’in Doğuşunun Hikayesi, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi
Tarih Araştırma Merkezi, Anadolu’da Tarihi Yollar ve Şehirler Semineri 21 Mayıs 2001, Bildiriler,
İstanbul 2002, s. 171-177.
5-Tufan GÜNDÜZ, Dulkadirli Türkmenleri, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
2006.
6-Tufan GÜNDÜZ, Rakka’dan Sivrialan’a: Türkmen Tarihi Araştırmaları ve Yeni Gözlemler, II.
Kayseri ve Çevresi Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri 2007.
7-Tufan GÜNDÜZ, Şeyh Haydar ve Şeyh Cüneyd’in Faaliyetlerinin Anadolu Türkleri Üzerinde
Etkisi, XV.Türk Tarih Kongresi’nde Bildiri olarak sunulmuş ve özeti, Bildiri Özetleri adlı kitap içinde
yayınlanmıştır
8-Tufan GÜNDÜZ, Cengiz Orhonlu ve Osmanlı İskân Tarihine İlişkin Çalışmaları, Notlar XV; –
Osmanlı’da Nüfus ve İskân Politikaları- İstanbul 2009, s.55-76.
9-Tufan GÜNDÜZ, Kınık Boyu ve Anadolu’da Kınık Yerleşmeleri, I.Selçuklu Sempozyumu, Kayseri
2010.
10-Tufan GÜNDÜZ, Tarih Bölümlerinin Programlarına Dair, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de
Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, ANKARA 18-20 Mart 2010.
11-Tufan GÜNDÜZ, Kızılbaşlık: Anadolu Türkmenlerinin Yeni İmajı, II. Dede Kargın Ve
Türkmenler Sempozyumu, Urfa 2010.
12-Tufan GÜNDÜZ, Mustaf Ali’nin Künhü’l-Ahbar Adlı Eserinde Safevilere Dair Bilgiler, Tarihçi
Mustafa Ali Çalıştayı, Ankara/28-29 Nisan2011.
13-Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı-Safevi İlişkileri Perspektifinde Türkmen Aşiretleri, XVI. Türk Tarih
Kongresi, Eylül 2010.
14-Tufan GÜNDÜZ, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü ve İlk Göçmenler, Uluslararası Üç
Deniz Havzası Ülkelerinde Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu,
İstanbul Mayıs 2011.
15- Tufan GÜNDÜZ, Konar Göçerlikten Yerleşikliğe Geçiş Süreci Üzerine Eleştirel Değerlendirme,
Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni
Açılımlar Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012. Kazakistan.
16- Tufan GÜNDÜZ, Bosna-Hersek’te Osmanlı Topraklarına Göç Tartışmaları, Balkan Savaşlarının
100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Sempzoyumu, 14-16 Aralık 2012 SaraybosnaBosna-Hersek.

17- Tufan GÜNDÜZ, Şah İsmail’in Kimliği: Rum İle Turan Arasına Sıkışan Dini Ve Siyasî
Tanımlamalar, Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Sempozyumu, 5-6 Nisan 2013. Bakü/Azerbaycan.
18-Tufan GÜNDÜZ, Avusturya İdaresi Döneminde Saraybosna’da Bir Türkçe Gazete: Vatan.
İşbirlikçi mi Vatansever mi? IBAC International Balkan Anual Conferense 2013, 10-14 Ekim 2013,
Saraybosna/Bosna-Hersek.
19-Tufan GÜNDÜZ, “Bosna’ya Geri Dönen Boşnak Göçmenlerin Türkler ve Anadolu Hakkındaki
Görüşleri”, I. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 5-7 Aralık 2012 İstanbul.

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
1- 11-Osmanlı Tarihi El Kitabı, (Editör: Tufan Gündüz) Ankara 2012.
2-Osmanlı Teşkilat Tarihi, (Editör: Tufan Gündüz) Ankara 2012.
3-Yeni ve Yakınçağlarda Türk Devletleri, (Editör: Tufan Gündüz) A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Ders
Kitabı, Eskişehir 2013.
HABER

Ocakbaşı Sohbeti:
HALEP'TEN LAZKİYE'YE SURİYE'DE KÖŞE BAŞI TÜRKMEN

Konuşmacı: Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
(Hacettep Ünivesitesi Öğretim Üyesi)

Tarih: 24 Aralık 2016 - Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi Galip Erdem Salonu
(Türkocağı Cd. Prof. Dr. Osman Turan Sk. No: 1 Balgat/Ankara)


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com