Mahmut Sami Ramazanoğlu ( 1892)- (1984)
mutasavvıf1892 yılında Adana'da doğdu. Babası tarihte 'Ramazanoğulları' diye bilinen aileden Mücteba Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım'dır.

Sami Efendi'nin büyük ceddi Abdülhadi Bey'in tespit ettiği aile şeceresine göre, Ramazanoğulları'nın aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduğu ve Hz. Hâlid b. Velid nesliyle münasebeti olduğu anlaşılmaktadır.

İlk, orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. Darülfünun Mektebi'ne girdi. Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak yine İstanbul'da yaptı. Zahir ilimlerini devrin ulema ve müderrislerinden tamamladı.

Tasavvuf yoluna yöneldi. Devrin meşhur Nakşi tekkesi Gümüşhaneli Dergahı'nda hir süre erbain ve riyazetle meşgul oldu. Sonra arkadaşı eski Beşiktaş Müftüsü Fuat Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin delaletiyle Kelami Dergahı şeyhi ve Meclis-i meşayih reisi Erbilli Esat Efendi'ye intisap etti. Bir müddet mürşidinin yanında kaldı. Bilahare memleketi Adana'ya irşada vazifeli olarak gönderildi.

Memleketi Adana'da Cami-i Kebir'de vaaz ve sohbetleriyle irşad hizmetini yürüttü. Geçimini temin için bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tuttu.

Yazları, Adana'nın Namrun ve Kızıldağ Yaylası ile Kayseri'nin Talas'ında geçirirdi. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti. 1951 yılında İstanbul'a geldi. İki yıl İstanbul'da kaldı.

1953 yılında hac dönüşü arkadaşı Konyalı Saraç Mehmet Efendi'yle Şam'a geldi ve oraya yerleşti. Bilahare ailesi, damadı ile birlikte yanına gitti. Ancak bu Şam hicreti dokuz ay kadar sürdü. Tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul'a bu gelişlerinde önce Beyazıt-Laleli'ye, sonra da Erenköy'e yerleşti.

İstanbul'da bulunduğu yıllarda Erenköy Zihnipaşa Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşad hizmetini yürüttü.

Diğer yandan da Tahtakale'de bir ticarethanenin muhasebesini tutarak geçimini temin etti.

1979 yılında Medine'ye hicret etti.

12 Şubat 1984 tarihinde vefat etti. Cennetulbaki Mezarlığı'na defnedildi.

ESERLERİ:

1. Hazreti İbrahim (AS)
2. Hazreti Yusuf (AS)
3. Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri
4. Bedir Gazvesi ve Enfal S.
5. Uhud Gazvesi
6. Tebük Gazvesi
7. Hazreti Ebu Bekir (RA)
8. Hazreti Ömer (RA)
9. Hazreti Osman (RA)
10. Hazreti Ali (RA)
11. Hazreti Halid İbni Velid (RA)
12. Ashab-ı Kiram (RA) (1-2)
13. Musâhabe ( 1-6)
14. Mükerrem İnsan
15. Fatiha Suresi Tefsiri
16. Bakara Suresi Tefsiri
17. Dualar ve Zikirler.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)