Eyüp Bedir
akademisyen5 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğtimini tamamladı. Doktorasını aynı bölümde yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim Üyesi. Evli ve üç çocuk babası. İngilizce biliyor.

ESERLERİ:

1.TEZLEREyüp BEDİR, “Türkiye’de Ulaştırma Sektöründeki Beş Kuruluşta Toplu Pazarlık Düzeni

İle İstihdam Arasındaki İlişkiler (1963-1987)”, Doktora Tezi,

G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989.__________ , “Çalışma İlişkilerinde İşçi Devrinin Teorik Yapısı ve Ankara Bölgesi Özel

Sektör Madeni Eşya Sanayiinde Analizi”, Yayınlanmamış Doçentlik Taktik

Tezi.2.ARAŞTIRMALAREyüp BEDİR, “Kalkınma Öncelikli Yöreler (Temel Sorunlar ve Öneriler)”, TOBB,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No: Genel 277; BÖM:23,

Ankara, 1994.

___________, “Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi”,

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi 101, Ankara 1997.___________, “21nci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi”, Ocak Yayınları Ankara, 1999.3.KİTAPEyüp BEDİR, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinden Doğan Problemler ve

Çözüm Önerileri”, Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, Ankara, 1993.


4. MAKALELER

Eyüp BEDİR, “Verimlilik-Ücret İlişkileri” İş Hukuku ve İktisat Dergisi,

TÜRK KAMU-SEN, Cilt 1, Sayı 9, Eylül 1989.


___________, “Verimlilik ve Ücret Sistemleri”, İş Değerlendirmesi Verimlilik ve Ücretler

Semineri, Kamu-İş, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara, 1990.

___________, “Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam-İşsizlik Sorunu ve Çözüm Yoları”,

İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.2,Sayı 4-5, Türk-Kamu Sen

Haziran-Eylül 1991.

___________, “Çalışanların Sosyo-Ekonomik Durumu ve Sendikaların Etkileri”,

Demokratikleşme Sürecinde Kamu Çalışanların Sendikal Hakları,

Yayın No: 1, Ankara, 1992.


___________, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik Boyutu”,

G.Ü.İkt. ve İdr. Bilm. Fak. Der., C.9, Sayı 2, Ankara,1993.

___________, “İşsizlik ve Etkileri”, Kamu Çalışanları Aylık Mesleki Yorum Dergisi,

Yıl 1, Sayı 3, Ankara, 1991.

___________, “Artı ve Eksileriyle İşsizlik Sigortası”, Kamu Çalışanları Aylık Mesleki

Yorum Dergisi, Yıl 2, Sayı 13, Ankara, 1992.

___________, “Körfez Krizi ve Çalışma Hayatımız”, Kamu Çalışanları Aylık Mesleki Yorum

Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara, 1991.


___________, “İkibine Beş Kala Özelleştirme ve Türkiye”, İnsan ve İş, Sayı 9, Ankara, 1995.


___________, “Değişen Ekonomik Şartlar ve Türkiye Açısından Milli Ücret Politikasının

Gerekliliği; İşveren Dergisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu,
C.33, Sayı 11, Ağustos, 1995.

___________, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomik ve Sosyal Hayatı Düzenleyen Bir

Kurum Olarak Ahilik”, İmage,1999, Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Yayınları,
Ankara, 1999.


___________, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomik ve Sosyal Hayatı Düzenleyen Bir Kurum Olarak Ahilik”, Akademik Yorum, AİTİA ve GÜİİBF Mezunları

Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı, Cilt 2, Sayı2,

Haziran 2000.


___________, “Yirmi Birinci Yüzyılda İstihdamın Artan Önemi ve Eğitim- İstihdam İlişkisi”,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ ni Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi

Yayınları, Ankara 2003.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)