Kutbuddin-i  İzniki
müderris, mutasavvıf, yazarOndördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda yaşamış Hanefi mezhebi fıkıh alimlerindendir.

İznik’te doğdu, doğum tarihi bilinmemektedir.

İsmi, Muhammed bin Muhammed Rumi’dir. Kutbüddin-i İzniki diye meşhur oldu.

Zamanının alimlerinden dini ilimleri ve zamanının fen bilgilerini Mevlana Hasan Paşa’dan öğrendi. bir çok ilimde mütehassıs bir alim oldu.

Tasavvufta yüksek derecelerine kavuştu.

Devlet adamlarının iltifat ve ihsanlarına kavuştu. Bilhassa Timur Han, din ilimlerindeki yüksekliği sebebiyle ona çok saygı gösterdi. İlim öğretip, talebe yetiştirdi ve eserler yazdı.

1418 (H.821) senesinde İznik’de vefat etti. Halil Paşa Camii bitişiğindeki türbeye defnedildi.

Oğlu Muhammed İzniki de derin bir alimdir.

ESERLERİ:

Kutbüddin-i İzniki’nin birçok kıymetli eseri vardır.

Türkçe yazdığı Rahat-ül-Kulub ile Mukaddimet-üs-Salah kitapları eserlerinin meşhurlarıdır.

Tefsire dair ve başka eserleri de vardır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)