Koca Mustafa Paşa
Osmanlı Devlet Adamı


başvezirBabasının adı Abdüssamed’dir. Fatih Sultan Mehmet Han (1451-1481) devrinde saraya alındı. Enderun’da eğitim ve öğretim gördü. 1481 yılında Hazinedarbaşı, 1482’de Kapıcılar Kethüdası, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcıbaşılık yaptı.

1490 yılında Roma’ya gönderildi. Sultan İkinci Beyazıt Han (1481-1512) tarafından kardeşi Cem Sultan’a gönderilen name ve hediyeleri götürdü.

1495 yılında Avlonya, 1497’de Gelibolu Sancakbeyi oldu. 1498 yılında Rumeli Beylerbeyliği’ne tayin edildi.

Koca Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi olarak, Sultan İkinci Beyazıt Han devrinde, Osmanlı-Venedik Harbi'nde, 1499 İnebahtı Seferi’nde, burasının karadan kuşatılmasına memur edildi. Ağustos 1499’da İnebahtı Kalesi’nin anahtarlarını teslim aldı.

1501 yılında vezir oldu. İkinci vezirken, 1511’de veziriazam tayin edildi. Sultan İkinci Beyazıt Han’dan sonra Yavuz Sultan Selim Han da onu veziriazamlıkta bıraktı.

Yavuz Sultan Selim Han’ın saltanatının ilk yıllarında Şehzadeler Meselesi hadiselerine adı karışınca, 1512 yılında Bursa’da öldürüldü.

Koca Mustafa Paşa’nın kabri Pınarbaşı’nda Bursa Mevlevihanesi karşısındadır.
Hayır eserleri

İstanbul’da ‘Koca Mustafa Paşa’ semtinde kendi adıyla anılan cami, imaret, medrese, mektep ve tekkeden meydana gelen bir külliye, Eyüp’te cami, Rumeli’nde Yenice-i Karasu’da imaret, Nevrekop’da cami ve mektep yaptırdı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)