Yusuf Ziya Yörükan
akademisyen, yazar1887 yılında Selanik'te doğdu. Sahın Medresesi'nden mezun olduktan sonra bir süre müderris olarak çalıştı. Daha sonra sivil memuriyete geçerek on sene kadar ilk öğretim müfettişliğinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medretü'l-Mütehassisi'nde okudu ve icazet aldı. 1918 yılında İstanbul Darülfünun Felsefe Şubesi'ne girdi ve 1922'de mezun oldu. Aynı sırada doktoraya tekabul eden ruus imtihanını verdi. Tez olarak Şihabeddin Sühreverdi ve Felsefesi'ni aldı.

1922 yılında aylık Mihrap dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergide birçok makaleler yazdı. 1925 sonlarında yeni kurulan İlahiyat Fakültesi'ne İslam Mezhepleri Tarihi öğretmeni olarak tayin edildi. Bir süre sonra aynı fakültenin genel sekreterliğine getirildi. 1933 yılında lağvedilen İlahiyat Fakültesi'nin yerine kurulan Edebiyat Fakültesi'ne bağlı İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde çalıştı. 1942 yılında Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Üyeliği'ne getirildi. 1949 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi'nde İslam Dini ve Mezhepleri profesörü oldu. 1950 yılında kurulan İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin en devamlı yazarı oldu ve burada birçok makale yayımladı. 1954 yılında vefat etti.

İslam Felsefesine, Mezhepler Tarihi'ne dair çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı.

ESERLERİ:
1.Şihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri
2.Kur'an-ı Kerim'den Ayetler
3.İslâm Akâidine Dair Eski Metinler
HAKKINDA YAZILANLAR

Kutlu Bilgi Dergisi

1944-1945 yıllarında yayımlanan aylık ilmî, dinî ve ahlâkî dergi.

II. Dünya Savaşı'nın henüz bitmediği, ülkenin ekonomik ve sosyal alanda ciddi sıkıntılar geçirdiği dönemde millî ve dinî duyguları beslemek için yayın hayatına atılan derginin ilk sayısının (Ağustos 1944) tanıtma yazısında gayesi, "Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı, refah ve saadet ülküsüne bütün gönül birliği ile ulaşmak, devlete saygı. Cumhuriyet'e bağlılık ve kanuna itaat fikirlerini kökleştirmek, millî dilek ve millî kültüre hizmet etmek" şeklinde ortaya konulmuştur.
Logosunda "ilim, ahlâk ve içtimaiyat dergisi" ifadesiyle takdim edilen dergi, sınırlı oranda bir ilmî seviye taşımakla birlikte genel halk kitlesine hitap eden niteliği daha belirgindir.

Sahibi ve yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Yörükan olan dergide Mustafa Rahmi Balaban, Erol Yaltkaya, Tahir Harimi Balcıoğlu, Zakir Kadiri Ugan, İsmail Hakkı Milaslı. Ali Kemali Aksüt gibi şahısların yazıları da yer almakta ise de Yörükan'ın ağırlığı açık bir şekilde görülmektedir.

Yazdığı birçok eserden başka Mihrab ve Millî Mecmua dergilerinde hitap ettiği kitleye ülkenin o günkü şartlarında ahlâk ve mefkure aşılayan Yörükan Kutlu Bilgiyi de aynı amaçla evinde kendisi hazırlamış, derginin bazı işlerinde çocuklarından da yararlanmıştır.

Derginin "Kutlu Bilgi" veya Yörükan'ın imzasıyla "Konuşma" başlığını taşıyan ilk yazıları ilim ve din, aile terbiyesi. İslâm'ın mahiyeti gibi konulara ayrılmıştır.

İkinci sırada, sayılar arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte "ahlâk" sayfası yer alır ve burada ahlâkî vazifeler. İslâm ahlâkının kökleri ve temel ahlâkî prensipler gibi konular ele alınmıştır.

Dergide ayrıca Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu tanıtan ve destekleyen makalelere, Türk ve İslâm tarihi konularında basit sayılabilecek yazılara, yer yer Batılı yazarlardan tercümelere, sınırlı olarak da felsefe, kelâm problemleriyle ilgili küçük çaplı makalelerle iddialı olmaktan uzak hikâye ve didaktik şiirlere yer verilmiştir.
Her biri otuz iki sayfadan oluşan ve sayfa numaraları teselsül eden (288 sayfa) dergi kayıtlardan anlaşıldığına göre dokuz sayı çıkmış, son sayısında (Mayıs 1945) herhangi bir açıklama yapılmadan yayını hayatına son verilmiştir.
Kutlu Bilgi, Türkiye'de dinî dergilerin bulunmadığı bir dönemde dinî ve kültüre! hayat hakkında verdiği bazı ip uçları bakımından önemlidir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)