Ebul Fazl  Mehmet Efendi
şair, tarihçi, mutasavvıf


İdrisi Bitlisi’nin OğluDoğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 16. Yüzyıl'ın başlarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir.

İdrisi Bitlisi’nin oğludur. Babası gibi alim ve tasavvuf ehli bir kişidir.

Babası kadar meşhur ve onun kadar alim olan Ebul Fazl Mehmet Efendi, Türkçe’den başka Arapça ve Farsça’yı bilmekteydi. Şiirlerinde Fazli mahlasını kullandı.

Babası gibi Osmanlı Devleti’ne büyük hizmetler yaptı. Çok genç yaşta bilimle uğraştı ve devlet işlerinde görev aldı.

1511 yılında Müeyyedzâde’ye danışman oldu. Kanuni Sultan Süleyman devrinde önce Divan üyeliği, sonra Manisa’da müderrislik yaptı. Daha sonra Trablus Kadısı oldu.

1542 tarihinde İstanbul’da Rumeli Defterdarlığı'na (Baş Defterdarlığa) atandı. Ölünceye kadar bu vazifede kaldı.

Ebul Fazl Mehmed Efendi'nin iki oğlu oldu. bir deniz kazasında evlatlarını kaybetti.

1574 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

1.Kudumiye
2.Halâk-i Muhsini
3.Hulâsa-i Târih-i Vassaf
4.Heşt Behişt Zeyli
5.Selimşah-name
6.Tarih-i Âl-i Osman
7.Zahiret-ül Mülük
8.Tarih-i Osmâni
9.Medaric’ül-itikat fi Terceme-i Menecih’ül-İbad
10.Ahlâk-i Muhsini Tercümesi
11.Ceride-i Âsar ve Haride-i Ahbar
12.Divan-i Hafız’a Nazire
13.Mevâhibü’l-Âliyye Tercümesi
14.Terceme-i Zahire

İsimleri

Mevlana Ebul Fazl Mehmed Efendi, Ebul Fazl Mehmed Efendi, Eb’ül-Fadl Mehmed Efendi, Ebul Fadıl Mehmed Efendi, Ebul Fazl Mehmed Çelebi, Defterdar Ebul Fadl Mehmed Çelebi gibi isimler altında değişik kaynaklarda yer alır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)