Mustafa Nazım Paşa
Adliye Nazırıl862 yılında doğdu. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra Hariciyeci oldu. Devlet Müddeiumumi Muavini oldu. Hukuk ve Mülkiye hocalıklarına yükseldi. 1897 yılında Şurayı Devlet Temyiz Müddeiumumisi oldu.

l908’den sonra Adliye Nazırlığı'na getirildi.

1909 yılında öldürüldü.
AYRINTI

31 Mart Vak'asında Ayasofya'daki Mebusan Meclisi önünde isyan eden askerler tarafından Meclis Reisi Ahmet Rıza Bey'e benzetilerek öldürüldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)