Ebulala Mardin
hukukçu, yazar9 Ağustos 1881 tarihinde babasının memur olarak bulunduğu İşkodra'da doğdu. Babası Mardin kadılarından Ömer Şevki Efendi'nin oğlu Mardinizade Yusuf Sıtkı Efendi'dir (1816-1903). Ebulüla Mardin'in annesi Konyalı Hadimi'lerden Behice Hanım'dır. Özel hocalarda okuduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi, 1903 yılında mezun oldu. 1908'de Eşref Edip ile beraber haftalık Sıratı Mustakim adlı gazeteyi çıkardı. Sıratı Mustakim kütüphanesini kurdu. 1912 yılında sahibi olduğu ve mesul müdürlüğünü bizzat yaptığı Kelime-i Tayyibe adlı dini ve ilmi dergiyi yayınladı. 1909'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 1910'da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi oldu. Ordinaryüs profesörlüğe kadar yükseldi. Osmanlı Meclisi mebusanlığında 1914-1919 yılları arasında Niğde ve 1920'de Mardin mebusu idi. 1923'de kadıların yetiştirilmesi için açılan Medresetül Kuzzat'ta müderris oldu. Çeşitli adliye hizmetlerinde ve adliye memurluklarında bulundu. Meşihat mektupçuluğu ile müsteşarlığında bulundu. 1925 yılında İstanbul Barosu'na kaydoldu. 1957'de Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü mütehassıs müşaviri oldu. Bu görev, 15 yıl sürdü. 1922'de Türk Trakya'yı teslim almaya memur edilen Refet Paşa'nın bir teskeresi üzerine İstanbul'un idaresi için teşkil edilen danışma kurulunda vazife aldı. 1957 yılında öldü.

ESERLERİ:

Konferans, makale, etüt ve krokilerden başka basılmış 17 adet kitabı vardır. Bu eserler arazi, vakıf, mecelle ve medeni hukuka ve edebiyata aittir.

Fecr'i Aynı Haklar
Borçlar Hukuku
Miras Hukuku
Ölünceye Kadar Bakma Mukavelesi
Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa
Toprak Hukuku
Kat Mülkiyeti
Huzur Dersleri
Kelime-İ Tayyibe
İlmiye Salmamesi
Çeşitli Konferans, Kroki, Makaleler
Umumi Zabıtlar
Şahsın Hukuku
Mezhep
Miras
Aslı Aynı Haklar
Aile Hukuku Ve Nişanlanma
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)