Abdüsselam Uluçam ( 1953)
akademisyen


Batman Üniversitesi Rektörü1953 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi’ne bağlı Yenidoğan Beldesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyşehir'de tamamladı. 1970'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne girdi. Türk Sanatı Kürsüsü esas olmak üzere dört sertifika alarak 1974 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra Vakıflar Yazı Sanatları (İstanbul) ve Mevlana (Konya) Müzelerinde görev yaptı. 1979'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün açtığı asistanlık sınavını kazandı. 1980’de aldığı "Irak'taki Türk Mimari Eserlerinin Gelişmesi" konulu doktora çalışması için 1981'de Irak'a giderek savaş şartlarında bu çalışmayı 1983'te tamamladı. Aynı yıl doktor, 1987'de yardımcı doçent, 1989'da doçent, 1994 yılında profesör unvanlarını aldı.

1990 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Aynı yıl Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile 1991'de Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak idari görevlerde bulundu. Kasım 2004 tarihinde ise Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne atandı.

Eğitim-öğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki ders ve danışmanlıklarının yanı sıra, bilimsel araştırmalarını da sürdürmektedir. Yayımlanmış yedi kitabı ile çok sayıda makalesi var. Ulusal ve uluslararası düzeyde altmıştan fazla kongre ve sempozyuma bildiri sundu.

1971 yılından beri çeşitli arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına katıldı. 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Hasankeyf Arkeolojik Kazı Başkanlığı’nı üstlendi. Kültür varlıkları ve vakıflar konularında hazırladığı veya danışmanlık yaptığı belgesel ağırlıklı film-video çekimleri ile radyo ve televizyon programları bulunmaktadır.

DAP (Doğu Anadolu Projesi) başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında sürdürülen DPT ve AB destekli projelerde, Kültür ve Turizm Sektörü ile kültür varlıklarının envanteri çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ortadoğu ve Afrika’da Bölge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 1995 yılında Türk Tarih Kurumu'nun asli üyeliğine seçildi. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi. Fransızca ve Arapça bilmektedir.
I. BİLİMSEL YAYINLAR

- Kitaplar

1.- Irak'taki Türk Mimari Eserleri, (Kültür Bakanlığı Yayını), Ankara 1989.

2. Irak'taki Türk Kültür Varlığı, (Kültür Bakanlığı Yayını), Ankara 1991.

3. Turkish Cultural Heritage in Irak, (Kültür Bakanlığı Yayını), Ankara 1991.

4. Et-türâsü't-Türki fil Irak, (Kültür Bakanlığı Yayını), Ankara 1992.

5. Eski Erciş-Çelebibağı Mezarlığı ve Mezar Taşları, (Türk Tarih Kurumu Yayını), Ankara 2000.

6. Van Gölü Çevresi Mimarlığı I- VAN, (Kültür Bakanlığı Yayını), Ankara 2000.

7. Van Gölü Çevresi Mimarlığı II- BİTLİS, (Kültür Bakanlığı Yayını) Ankara 2002.
-Bildiri ve Makakleler

1. "Oltu'da Arslanpaşa Külliyesi", Vakıflar Dergisi, XVI, Ankara 1983, s.93-108.

2. "Arapgir'deki Mimari Anıtların Bugünkü Durumu", I.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu (Tebliğler), Malatya 1986, s.140-147.

3. "Musul Ulu Camii Üzerine", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sy.2, İstanbul 1987, s.56-59.

4. "Bağdat'ta Abdulkadir Geylani Külliyesi", Vakıflar Dergisi, XX, Ankara 1988, s.63-84.

5. "Arapgir Gümrükçü Osman Paşa Camii Hakkında", Vakıflar Dergisi, XX, Ankara 1988, s.119-130.

6. “Abdurrahman Paşa Camii (Tosya)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) I, İstanbul 1988, s. 169-170.

7. “Abdülkâdir-i Geylâni Külliyesi” İslam Ansiklopedisi (TDV) I, İstanbul 1988, s. 239-240.

8. "Irak Selçukluları ve Atabekler Döneminden Kalan Tuğla Minareler", Sosyal Bilimler Dergisi, I, (YYÜ, Fen- Edebiyat Fakültesi Ankara), Van 1990, s.17-72.

9. "Patara (Büyük Kilise) 1989", XII. Kazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara 1990, s.37-55.

10. "Irak'taki Mukarnas Kubbeli Selçuklu Türbeleri Hakkında", Vakıflar Dergisi XXIII, İstanbul 1990, s.255-280.

11. “Asafiye Camii (Bağdad), İslam Ansiklopedisi (TDV) III, İstanbul 1991, s. 455-456.

12. “Azamiye Külliyesi (Bağdad)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) IV, İstanbul 1991, s.301-302.

13. “Arslanpaşa Külliyesi (Oltu)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) III, İstanbul 1991, s.402.

14. "Kars'taki Osmanlı Eserleri", Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, (Kars, 17-21 Haziran 1991, Bildiriler), Ankara 1992, s.145-166.

15. "Kıbrıs'taki Türk Eserlerinin Mimari Özellikleri", Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu, (Kıbrıs, Gazimagosa, 29 Ekim-1 Kasım 1991, Bildiriler), Ankara 1993, s.173-200.

16. "Bağdad-Irak Müzesi'nde Bulunan Figürlü Bir Selçuklu Mihrabı Üzerine", I.Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, (Konya, 5-11 Mayıs 1991, Bildiriler), Konya 1993, s.57-68.

17. “Azamiye Külliyesi (Bağdad)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) VI, İstanbul 1991, s. 301-302.

18. "Diyarbakır Dört Köşe", Yedi İklim, IV, Sy.35, İstanbul Şubat 1993, s.66-70.

19. "Kültür Mirasımız Sanat Eserleri", Dünyada Van, Sy.3, İstanbul 1993, s.13-15.

20. "Ahlat'ta Bir Fakülte Açılması Hakkında", Anadolu'da Türk Mührü Ahlat Sempozyumu, (Ahlat, 23-27 Ağustos 1992, Bildiriler), Ankara 1993, s.135-137.

21. "Selçuklu Dönemi Ahlat Mezar Taşları ile Erciş Mezarları Arasındaki İlişkiler", GAP ve DAP Projeleri Çerçevesinde Van Gölü Havzasının Yeri Sempozyumu, (Ahlat, 23-28 Ağustos 1993, Bildiriler), Ankara 1993, s.64-71.

22. "Van Ulu Camii", Dünyada Van, Sy. 4, İstanbul 1994, s.25-29.

23. "Van Hüsrev Paşa Külliyesi", Dünyada Van, Sy. 5, İstanbul 1994, s.11-13.

24. "Ottoman Monuments in Kars", Kars and Eastern Anatolia in The Recent History of Turkey Symposium and The Excavation, (Kars-Subatan, Turkey, June 17-21, 1991), Ankara 1994 pg. 130-146.

25. "The Architectural Characteristics of Turkish Mouments in Cyprus", Cyprus International Symposium on Her Past and Present, (Gazimagose, October 29- November 1, 1991), Ankara 1994, pg. 149-181.

26. "Arapgir'deki Osmanlı Dönemi Yapıları", X. Türk Tarih Kongresi, IV, (Ankara, 25 Eylül 1986, Bildiriler), Ankara 1994, s.2425-2438, Lev. 459-471.

27. "Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese Üzerine Yeni Bir Yorum", XI.Türk Tarih Kongresi, II, (Ankara, 5-9 Eylül 1990, Bildiriler), Ankara 1994, s.749-758, Lev.223-239.

28. "Bayburt Kalesi'nin Tarih ve Mimari Özellikleri", Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, (Bayburt, 23-25 Mayıs 1988, Bildiriler), Ankara 1994, s.415-434.

29. “Feyzullah Efendi Medresesi”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XII, İstanbul 1995, s. 528.

30. "Eski Arapgir'de Bir Akkoyunlu Eseri: Şeyh Hasan Camii", IX.Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, III, (İstanbul, 23-27 Eylül 1991, Bildiriler), Ankara 1995, s.375-383.

31. "Erciş Kalesi ve Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazısı-1992", XV.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, (Ankara, 24-28 Mayıs 1993, Bildiriler), Ankara 1993, s.487-511.

32. "Eski Van'da Selçuklu İzleri", IV.Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyetleri Semineri, (Konya, 25-27 Nisan 1994, Bildiriler), Konya 1995, s.53-67.

33. "Eski Erciş Kalesi ve Selçuklu Mezarlığı Kazısı-1993", XVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, (Ankara, 30 Mayıs-03 Haziran 1994, Bildiriler).

34. "Van-Kaya Çelebi Camii", Dünyada Van, Sy.7, İstanbul 1997, s.6-7.

35. "Ahlat'ın Turizm Potansiyeli", IV. Ahlat Kültür Sempozyumu, (Ahlat, 22 Ağustos 1994, Bildiriler), Ankara 1994, s.37-42.

36. "Konya-Eğridir Selçuklu Kervanyolu'nun Bilinmeyen Bölümü", V.Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, (Konya, 25-27 Nisan 1995, Bildiriler), Konya 1995 s.85-94.

37. "Erciş Çelebibağı Mezarlığı'ndaki Mezar Çeşitleri", Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, (Van, 22-25 Mayıs 1995, Bildiriler), Van 1996, s.85-100.

38. "Eski Erciş Kalesi ve Selçuklu Mezarlığı Kazısı-1994", XVII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, II, (Ankara, 29 Mayıs-2 Haziran 1995, Bildiriler), Ankara 1996, s.429-451.

39. “Güdük Minare Mescidi (Akşehir)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XIV, İstanbul 1996, s. 216.

40. "Eski Erciş Çelebibağı Mezarlığı'nda Bulunan Üç Mezar Anıtı Hakkında", ASLANAPA Armağan Kitabı, İstanbul 1996, s.287-292.

41. "Artuklular Döneminde Güneydoğu Anadolu'da Türk Kültürü" Şırnak'ın Dünü Bugünü ve Geleceği Semineri, (Ankara, 11-13 Mayıs 1995, Bildiriler), 1996 Yılında Şırnak, Ankara 1995, s.213-215.

42. "Eski Van'daki Mimari Anıtlar", Kültür ve Sanat Van Özel Sayısı, (Türkiye İş Bankası Yay.), Aralık 1996, Sy. 32, s.19-24.

43. "Van Gölü Adaları'ndaki Manastır ve Kiliseler", Kültür ve Sanat Van Özel Sayısı, (Türkiye İş Bankası Yay.), Aralık, 1996, Sy.32, s.32-34.

44. "Eyyubi Mimarisi ve Sanat Tarihimizdeki Yeri", Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, (Diyarbakır, 22-24 Kasım 1996, Bildiriler), Diyarbakır 1997, s.255-265.

45. “Halep Ulu Camii”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XV, İstanbul 1997, s. 248-249.

46. "Eski Van Şehri'nin İmarında Vakıfların Rolü", XIV.Vakıf Haftası Seminerleri, (Ankara, 2-4 Aralık 1996, Bildiriler).

47. "Boğaziçi Hisarları ve Fetihteki Rolleri", II. Uluslararası Fetih Sempozyumu, (İstanbul 22-30 Mayıs 1997, Bildiriler), İstanbul 1997, s.184-191.

48. "Eski Van'da Canlanmalar", Dünyada Van, Sy. 6, İstanbul 1997, s.10-11.

49. "Eski Erciş Kalesi ve Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazıları", Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu, Sanat Tarihi Dergisi IX, İzmir 1998, s.119-134.

50. "Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı- 1996", XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1998, s.683-704.

51. "Diyarbakır İç Kalesi ve Problemleri Hakkında", Diyarbakır ve Tarihi Değerleri Sempozyumu, (Diyarbakır 21- 22 Kasım 1997, Bildiriler), Baskıda.

52. “Halilürrahman Külliyesi (Urfa)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XV, İstanbul 1997, s. 333-334.

53. “ Hama Ulucamii”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XV, İstanbul 1997, s. 398-399.

54. "Besni'deki Kültür Varlıkları ve Düşündürdükleri", GAP Bölgesi Kültür Varlıklarının Korunması, Tanıtılması ve Yaşatılması Sempozyumu, (Şanlıurfa, 01-03 Haziran 1998, Bildiriler), Ankara 2000, s. 190-202.

55. (E. KAVAKLI ile) "Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı-1997", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara 1999, s. 613-630.

56. "Fetihten Sonra Ayasofya ve Külliyesi", III. Uluslararası Fetih Konferansı, (İstanbul, 23-24 Mayıs 1998, Bildiriler), Baskıda.

57. "Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı-1997", II. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, (Konya, 30 Nisan - 02 Mayıs 1998, Bildiriler), Konya 1998, s.185-206.

58. "Doğu Anadolu'daki Hıristiyan ve İslam Mimarisinde Görülen Bazı Sanat Etkileşimleri", Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu, (Ankara 25-27 Kasım 1998, Bildiriler), Ankara 2000, s.260-266.

59. "Erciş Çelebibağı Tarihi Mezarlığı'ndaki Mezar Şahideleri Hakkında", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatındaki Etkileri Sempozyumu, (İstanbul, 18-20 Aralık 1998, Bildiriler), İstanbul 1999, s.114-127.

60. "Eski Van'da Osmanlı Şehirciliği", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, (İstanbul 12-15 Nisan 1999, Bildiriler), Baskıda.

61. “Irak (Mimari)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XIX, İstanbul 1999, s.111-115.

62. "Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı-1998", III. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu, (Ankara 12-14 Nisan 1999, Bildiriler).

63. (E. KAVAKLI ile) "Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazı ve Restorasyon Çalışmaları-1998", XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Ankara 24-28 Mayıs1999, Bildiriler), Ankara 2000, s.417-426.

64. “Bir Osmanlı Şehri Olarak Van’ın Mimarlık Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Tarihi Sempozyumu, (Van, 16-18 Haziran 1999, Bildiriler), Baskıda.

65. "The Undiscovered Units of Van Hüsrev Pasha Complex and Its Tirportance for the Ottoman Art", 11th International Congress of Turkish Art, (Utreht University, August 23 - 28, 1999).

66. "Van ve Çevresindeki Osmanlı Medreseleri ile Eğitim-Öğretimdeki Yerleri", XVIII. Türk Tarih Kongresi, (Ankara, 4-8 Ekim 1999, Bildiriler), Ankara 2002, s. 777-794.

67. "Doğu Anadolu Mimarisinde Türk-Ermeni Kültür İlişkileri", 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, (Iğdır 5-7 Ekim 1999, Bildiriler), Ankara 2000, s. 169-178.

68. "Van ve Çevresindeki Vakıf Eserlerinin Korunması ve Restorasyon İlkeleri", II. Vakıf Şurası, (Ankara 6-12 Aralık 1999), Bildiriler.

69. "Klasik Osmanlı Mimarlığı", Osmanlı Ansiklopedisi, X, Ankara 1999, s.163-184.

70. “Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi 1999 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, (Van 24-27 Nisan 2000, Bildiriler), Van 2000, s.11-21.

71. "Klasik Osmanlı Mimarlığı", Yeni Türkiye, Sy. 34 (701. Osmanlı Özel Sayısı, IV), Ankara, Temmuz-Ağustos 2000, s.384-403.

72. “III. Binyılın Başlarında Türk Kültür Varlıklarının Durumu” Üçüncü Binyılın Başlarında Türk Uygarlığı Uluslar arası Kongresi, Bişkek / Kırgızistan, 30 Eylül-04 Ekim 2000, Bildiriler), Bişkek 2003, s. 45-50.

73. “Irak’taki Osmanlı Mimarisinden Örnekler”, Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar arası Bilgi Şöleni, (Hatay, 24-28 Ekim 2000, Bildiriler), II, Ankara 2001, s.571-580.

74. “Karanlık Kümbet (Erzurum)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XXIV, İstanbul 2001, s.462-463.

75. “Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı-2000”, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu, (Ankara, 19-20 Nisan 2001, Bildiriler), Baskıda.

76. “Van Gölü Havzasının Turizm Potansiyeli”, Van Gölü Havzasında Kentleşme ve Kalkınma Sempozyumu, (Van, 24-27 Mayıs 2001, Bildiriler), Baskıda.

77. “Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı 2000” (E.Kavaklı ile), XXIII. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Ankara, 28 Mayıs-01 Haziran 2001, Bildiriler), Baskıda.

78. “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanlarının Ortaçağ ve Türk Dönemi Kültür Varlıklarına Yönelik Çalışmaları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, (8-10 Nisan 2002, Kayseri), Kayseri 2002, s.793-811.

79. “Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazısı 2001”, XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Ankara, 27-31 Mayıs 2002, Bildiriler), Baskıda.

80. “Nahçıvan-Karabağlar’daki Mimari Manzume ve Düşündürdükleri”, XIV. Türk Tarih Kongresi, (09-13 Eylül 2002 , Ankara, Bildiriler), Ankara 2005, s. 257-265.

81. “Döğerlizade Haziresi ve Mezar Taşları” Arkeoloji Dergisi, (Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji B.), Baskıda.

82. “Van Gölü Havzası’ndaki Tarihi Mezarlıklar ve Mezar Taşları”, Türkler, VIII, Ankara 2002, s. 218-226.

83. “Historical Cemetories And Tombstones in Van Lake Basin”, The Turks, II, Middle Ages, Ankara 2002, s.756-764.

84. “Şam’daki Osmanlı Eserlerinin Bugünkü Durumu”, VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, (İstanbul, 07-09 Nisan 2003, Bildiriler), Baskıda.

85. “Ma’ruf-i Kerhî Külliyesi (Bağdad)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XXVIII, İstanbul 2003, s. 68-69.

86. “Şam ve İstanbul / Üsküdar’da Sa’deddin Cibavi İzleri”, Üsküdar Sempozyumu, I, 23-25 Mayıs 2003, Bildiriler, İstanbul 2004, s. 156-164.

87. “Van ve Çevresinin Kültürel Kimliği”, Tarihi Kentler Birliği Van Buluşması, Van, 10-13 Temmuz 2003, Bildiriler), Baskıda.

88. “Halep’te Türk Kültür Varlığı”, Anadolu’da Doğdu (60.Yaşında Fahri IŞIK’a Armağan), İstanbul 2004, s. 777-790.

89. “Maşhad-i Ali (Necef)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XXIX, İstanbul 2004, s. 365-366.

90. “Suriye’de Türk Kültür Varlığı Araştırmaları II- HAMA”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (Sakarya, Nisan 2004, Bildiriler), Baskıda.

91. “Iğdır ve Kars’ta Yapılan Toplu Mezar Kazıları- 2003”, Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi, (Ankara, 29-30 Mayıs 2004, Bildiriler), Baskıda.

92. “Van Gölü Havzası’nın Turizm Potansiyeli”, I. Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Van, 08-10 Eylül 2004, Bildiriler), Baskıda.

93. “Hasankeyf Kazısı 2004”, XXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Antalya, 30 Mayıs – 03 Haziran 2005, Bildiriler), Baskıda.

94. “Selçuklu Döneminde Akşehir’in Kültürel Donanımı”, I. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), (Akşehir, 06-07 Temmuz 2005, Bildiriler), s.14-19, 257-259.

95. “Musa Kâzım Külliyesi (Bağdad)”, İslam Ansiklopedisi (TDV) XXXI, İstanbul 2006, s. 222-224.

96. “Mardin’de Az Bilinen Bir Artuklu Sultan Köşkü”, X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, “Prof. Dr. Örcün BARIŞTA’ya Armağan, (Ankara, 03-06 Mayıs 2006, Bildiriler), Baskıda.

97. “Beyşehir-Yenidoğan Beldesi’nin Kültürel Donanımı”, I.Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, (Beyşehir, 11-13 Mayıs 2006, Bildiriler), Baskıda.

98. “Hasankeyf Kazısı 2005”, XXVII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (Çanakkale, 31 Mayıs – 02 Haziran 2006, Bildiriler), Baskıda.

99. “Hasankeyf’te Estetik Su Mimarisi”, XV. Türk Tarih Kongresi, (11-15 Eylül 2006, Ankara, Bildiriler), Baskıda.

100. “İstanbul ve Çevresindeki Dini Nitelikli Ziyaret Yerleri ve Fonksiyonları” İnanç Turizmi Günleri III, İstanbul, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul 2007, s. 130-144: “The Religious Visits in and Around İstanbul and Their Functions”, s. 145-162.

İslam Ansiklopedisi'nde (Türkiye Diyanet Vakfı) baskıda olan maddeler:

1. Erzurum Ulu Camii
2. Harput Ulu Camii
3. Hasankeyf Ulu Camii
4. Kızıltepe Ulu Camii
5. Makam-ı İbrahim (El Halil-Kudüs)
6. Mardin Ulu Camii
7. Salıpazarı Sarayları (İstanbul)
8. Sırçalı Medrese (Konya)
9. Siirt Ulu Camii
10. Sultan Hanı (Aksaray)
11. Zeynel Bey Türbesi (Hasankeyf)
12. Zümrüt Hatun Türbesi (Bağdad)
II- BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Projeler

1- Eski Erciş ve Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1992-1995, Projede Proje Yürütücüsü.

2- Eski Van Hüsrev Paşa Külliyesi Kazı ve Restorasyon Projesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Valiliği (Özel İdare), Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1996- (Devam ediyor). Projede Proje Yürütücüsü.

3- Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Kültür Varlıklarının Envanteri Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu, 1996-(Devam ediyor). Projede Proje Yürütücüsü.

4- Yurt Dışındaki Türk Eserlerinin Envanteri Projesi, Ortadoğu ve Afrika’daki Türk Eserleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 1996-(Devam ediyor). Projede Proje Yürütücüsü.

5- Örnek Van Evi Projesi Van Valiliği, 1998, Projede Proje Sorumlusu.

6- DAP (Doğu Anadolu Projesi) Kültür ve Turizm, 1998-2000, Projede Proje Yürütücü Yardımcısı.

7- Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, 2004- (devam ediyor), Projede Arkeolojik Kazı Başkanı ve Proje Yürütücüsü.
Arkeolojik Kazılar

(Bağımsız Proje kapsamı dışındakiler)

1- Van Ulu Camii Kazısı (Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Bşk. Öğrenci, katılımcı (1970-1971).

2- İznik Çini Fırınları Kazısı (Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Bşk. Uzman, katılımcı (1983-1986).

3- Patara Antik Kent Kazısı (Prof. Dr. Fahri IŞIK Bşk. Kazı Kurul Üyesi, B.Saha Sorumlusu).

4- Erzurum /Yeşilyayla Toplu Mezar Kazısı (Erzurum Müze Müdürlüğü Bşk. Kazı Kurul Üyesi).

5- Kars /Subatan Toplu Mezar Kazısı (Kars Müze Müdürlüğü Bşk. Kazı Kurul Üyesi).

6- Iğdır /Hakmehmet Toplu Mezar Kazısı (Kars Müze Müdürlüğü Bşk. Kazı Kurul Üyesi).

7- Iğdır /Tuzluca/ Gedikli Toplu Mezar Kazısı (Kazı Başkanı 2003).

8- Kars /Derecik Toplu Mezar Kazısı (Kazı Başkanı 2003).
II- LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKLAR

DOKTORA

1- Osman AYTEKİN
2- Kadir PEKTAŞ
3- Mehmet TOP
4- A.Ali BAYHAN
5- Ali BORAN
6- Yüksel SAYAN
7- Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
8- Şahabettin ÖZTÜRK
9- Burhanettin GÜNEŞ
10- B.Nuri KILAVUZ
11- Özden GÖKHAN
12- Necla AKKAYA
YÜKSEK LİSANS
1- Nurten ÇAMAŞ
2- Gülten ÇAMAŞ
3- F.Mine GÜNEL
4- Osman AYTEKİN
5- Kadir PEKTAŞ
6- Mehmet TOP
7- A.Ali BAYHAN
8- Ali BORAN
9- Yüksel SAYAN
10- Nuray MERCAN
11- Şahabettin ÖZTÜRK
12- B.Nuri KULAĞUZ
13- Süleyman BÜLBÜL
14- V.Hüseyin OSMANOĞLU
15- Burhanettin GÜNEŞ
16- Çiğdem ERTAN
17- Yalçın KARACA
18- Oktay BAŞAK
19- Mehmet KULAZ
20- Özden GÖKHAN
21- Dilaver AKSOY
22- Hatice PERİHANDĞLU
23- Yaşar GÜLBİÇİN
24- Mehmet ULUDAĞ
25- Evindar YEŞİLBAŞ
26- Ümmühan AŞÇI (
IV- İDARİ GÖREVLER

(Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı birimlerde)

1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı (1992- 1998)

2. Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı (1998-2001)

3. Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama

Merkezi Müdürlüğü (1991-2004).

4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (1992-1994)

5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı (1998-2001)

6. Rektör Yardımcılığı (1995-1999)

7. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (1992-2001)

8. Fen- Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (1994-2001)

9. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato Üyeliği (1993-2001)

10. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)

(Selçuk Üniversitesi’nde)

1. Türk Halk Kültürü Araştırma Merkezi Başkanlığı (2006- )
III- SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bünyesinde Yaptığı Etkinlikler
- SRT (Süphan Radyo ve Televizyonu) Genel Koordinatörlüğü
- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
-Kültürel Etkinlikler Yürütme Kurulu Başkanlığı
ÜYELİKLER

- TTK Asli Üyeliği
- Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği
- ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği
- Yerel Gündem 21- Van STÖ Üyeliği
- HiSTAR Kurucu Üyeliği
- Kültür ve Turizm Bakanlığı AHLAT BDK Üyeliği
- Kültür ve Turizm Bakanlığı HASANKEYF BDK Üyeliği
- Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Milli Komite Üyeliği
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)