Orhan Türkdoğan ( 1928)
akademisyen, yazar1928 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe ve Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu. 1959 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji asistanlığına atandı. 1962 yılında doktor, 1967 yılında doçent, 1971 yılında profesör unvanını aldı. 1962-64 yıllarında ABD’nin Nebraska ve Missouri üniversitelerinde görev yaptı. 1971 yılında Almanya hükümetinin davetlisi olarak bu ülkede ikinci nesil Türk işçileri üzerinde incelemelerini tamamladı. 1980 yılında terör ve şiddet olayları ile ilgili olarak kaynak araştırmaları için İskoçya St.Andrews Üniversitesi'nde bulundu. 1985-1995 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluşunda görev aldı. 1995 yılında Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi’ne naklini yaptırdı.

ESERLERİ:

1.Bilimsel Araştırma Metodolojisi
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan

''Bilgi çağı; bilginin üretilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi ve iletişim araçlarıyla kamuoyuna sunulması olarak belirlenirse, 2000'li yılların bilimin yükselişi biçiminde algılanacağı muhakkaktır.

Bazı bilimadamlarının 'teknoloji toplumu' diye belirledikleri bu çağın hareket yasası da, telekomünikasyon, bilgisayarlar, robotlar, biyo-teknoloji, teleks, video vb. teknoloji ürünleri ve iletişim araçlarından oluşmaktadır.

Günümüz üniversitesi ve akademik kuruluşlarının, 1950'liler öncesinin kalkınma ve azgelişmişlik çemberlerini kırmak gibi reform reçetelerinin ötesinde, araştırma ve geliştirmeye yönelik bilgi üretimini amaçlayan bir metodolojiyi benimsemeleri gerekir. Bilimsel araştırma metodolojisi, bilginin derlenerek denetim altına alınması, bilgi işlem yöntemleri ile kullanıma hazır bir duruma getirilmesi demektir.

2.Güneydoğu Kimliği-aşiret,kültür,insan-
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Alfa Y. İstanbul 1998

Sümerler, Hurriler, Gutiler, Kimmerler ve Hazarlar gibi bir çok Proto-Türk kavimlerinin kültürel dokusunu oluşturan Güneydoğu Anadolu toprakları, aynı zamanda günümüz akademisyen ve Türk entelijansiyasının: "Orda bir köy var uzakta. Gitmesek de, Görmesek de, o köy bizim köyümüzdür" dedikleri yörelerdir. Doğu ve Güneydoğu, coğrafya ile kültürün kucaklaştığı ve bir milletin taşlara oyulmuş tarihinin son uzantısıdır. Orhun abideleri (Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk)'nin benzerini bugün Van'ın Ahlat Selçuk mezarlığında bütün ihtişamıyla görmek mümkündür. Beşik veya sivri balbalları hatırlatan mezar taşları yöreye Kırgız veya Yenisev havalisini andıran bir görünüm kazandırmaktadır. Bine yakın sütunlarıyla Ahlat, Orhun abidelerinin İslamlaşmış kimliğidir. Hemen her taşın tüm yüzü bir kaneviçe gibi ayetlerle süslenmiş bir Ahlat Mezarlığı, aynı zamanda kültürel sürekliliğin bir simgesidir de. Maddi manevi kültür miraslarıyla Türkler yöreye damgasını vurmuşlardır.

3.Kemalist Sistem (Kültürel Boyutları)
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Alfa Y. İstanbul 1999

Hocamız Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'ın ilk baskısı, 1977 yılında Atatürk Üniversitesi yayınları arasında çıkmış bulunan Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri adlı eserinin, yeniden basımının yararlı olacağını düşünmüş ve Alfa Yayınevi yetkililerine önermiştim. Yazarın da görüşü alındıktan sonra, adı geçen kitapla birlikte, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından 1981 yılında yayınlanan "Atatürk'te Milli Devlet Anlayışı" adlı ikinci eserine ayrıca dört bölüm daha eklenerek, kitaba yeni bir kimlik kazandırılmıştır. Bilindiği üzere ülkemizde bilhassa aydın kamuoyunda "Kemalizm" ve "Atatürkçülük" kavramları, ilişkileri, farklılıkları sürekli tartışılmaktadır. Hocamızın çalışmasının bu açıdan da faydalar getireceği açıktır. Eserde Kemalist Sistem, Atatürk-öncesi Yenileşme Hareketleri, Tanzimat, Yeni Osmanlılar ve Jön Türklerin başlattıkları bir seri Batılılaşma süreçlerini inceledikten sonra, Cumhuriyet dönemi kültür değişmelerine yer vermektedir. Ayrıca, yazar Post-Kemalizm başlığı altında sistemin günümüz açısından bir yorumunu da ele almaktadır. Eserde rastlanılan bir diğer bölüm ise, Resmi Teorinin (ideoloji) bir değerlendirmesidir. Hocamız Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'ın bu incelemesenini hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

4.Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan

1960'lardan sonra Doğu ve Batı Blokunu aynı anda bir kasırga gibi etkisi altına alan gençlik ayaklanmaları,'sosyal şiddet' gündeme getirdi. 76'larda filizlenen kampüs hareketleri, öğrenci eylem biçimleri, yer altı terör örgütlerinin uzantılarıyla diyalogların başlatılması, Bizleri 80 öncesi olayların içine çekmektedir. Bu kitap, ülkemizde sosyal şiddet konusunda yayınlanan en kapsamlı araştırma olarak, önemli bir kaynak eserdir.

5.Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Birleşik Y.

Çağdaş sosyolojinin önemli bir faaliyet alanı da sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler topluma yönelmiş reformcu ve inkılapçı nitelikteki eylem biçimleridir. Bu nedenle, bir yan disiplin olarak sosyal hareketlerin sosyolojisi, uyma ve çatışma gibi iki süreci kapsar. Toplum gerçekleri ile fertlerin istekleri arasındaki dengesizliklerin sonucu olarak beliren farklılaşmalar sosyal hareketlerin sadece bir yönünü verie. Bu da genellikle toplum kurallarına karşı başkaldırma, protesto ve ajitasyon biçiminde ortya çıkar..

6.İşçi kültürünün Yükselişi
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan

Sanayi işçisi ve sanayi yöneticisi aynı coğrafyada yaşayan, aynı değer, norm ve inanç sistemlerinin oluşturduğu bir ortamda yetişmiş insanlarımızdır. Bunları birbirine zıt unsurlar olarak görmek küreselleşen bir dünyada artık geçerli kabul edilemez.

7.Etnik Sosyoloji
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Timaş Y.

Etnik Sosyoloji "Hepimiz musiki notaları gibi birbirimizden farklı olsak bile yine birbirimiz için değilmiyiz" düşüncesinden hareket ederek, bu aziz topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan bir felsefeyi temsil etmekte. Zengin bir etnik mozaiğe sahip olan ülkemizde, geniş içeriğiyle bir ilk olan bu eser, Etnik Sosyoloji'nin kapsamını, amaç ve hedeflerinin belirli sınırlar içinde ortaya koyan değerli ve ayrıcalıklı bir çalışmadır.


8.Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme
Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Birleşik Y.

Bu araştırma, sosyolojik anlamda "millet-olma" sürecini çeşitli boyutlarıyla ele alarak Türk toplum yapısının dokusunu ortaya koymaktadır. Milli kültür, millet-olmada en etkin rolü oynamakla beraber, ülkemizde bir yandan gecekondulaşmanın medana getirdiği yoksulluk kültürü, öte yanda zenginlik kültürü kutuplaşması nedeniyle bu görevi tam manasıyla gerçekleştirdiği söylenemez. Oysa güçlü bir sosyal yapı ancak güçlü bir milli kültür ile mümkündür.

9.Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler
Prof.Dr.Orhan türkdoğan

Bir yanda gecekondularda sefalet içinde yaşayan yoksullar; diğer yanda yazlıklarda, villalarda lüks içinde yaşayan zenginler...

10.Alevi-Bektaşi Kimliği
Prof.dr.Orhan Türdoğan

Bu kitap, Türkiye genelinde 17 il ve 45 beldede Sosyoloji ve Antropoloji'nin en yeni yöntemlerine göre hazırlanmış bir saha araştırmasıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)