Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Dil Atlası
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dil ve kimlik tartışmalarına sahne olan bir bölge-mizdir. Haritada da görüldüğü gibi bölgede tek bir dilin kesin hâkimiyeti yoktur. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermeni-ce, Çerkezce gibi diller, yer yer değişik mik-tarda ve değişik biçimde kullanılmaktadır. Fakat Türkiye’nin büyük bir bölümünde Türkçenin kesintisiz hakimiyeti söz konusu iken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dillerin coğrafi dağılımı öylesine karmaşıktır ki, neredeyse homojen dil bölge-leri çizmek imkânsızlaşmaktadır. Bugün böl-ge nüfusunun % 85-90’ı Türkçeyi anlamakta ve konuşmaktadır. Şehir ve ilçe merkezlerin-de daha yoğun olmak üzere Türkçe bölgedeki en büyük ortak anlaşma vasıtasıdır. Dolayı-sıyla bölge halkının büyük bir bölümü iki dillidir. Türkçeden başka sırasıyla Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Ermenice, Çer-kezce gibi diller takip eder. Bu harita, bölge-de yaşayan dilleri özellikle işlevselliği, kulla-nım sıklığı ve günlük iletişim dili oluşu ba-kımından ele almaktadır.

  Satın Al
Yazarı Prof.Dr.Ahmet Buran
Fiyatı  12 YTL