Mıgırdıç Margosyan ( 1938)
yazar, yayıncı23 Ara­lık 1938 tarihinde Di­yar­ba­kır’da doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Zi­ya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İs­tan­bul’da­ki Bez­ci­yan Or­ta­oku­lu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sür­dür­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nin mü­dürü oldu. Aynı okulda fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı.

Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü. İlk öyküleri, Ermenice Marmara gazetesinde çıktı. Agos ve Evrensel gazetelerinde yazdı. Yeniyüzyıl gazetesinde 8 Ekim 1997 tarihinden itibaren aralıklarla yazıları çıktı.

1994 yılında kurulan Aras Yayıncılık'ın yöneticilerinden biri. Aras Yayıncılık'ın amacının Türk okuruna Ermeni yazarların eserlerini tanıtmak olduğunu söyledi. İstanbullu Selma Nişan'la evli.

ESERLERİ:

Söyle Margos Nerelisen?
Gavur Mahallesi
Biletimiz İstanbul'a Kesildi
Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar]
Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan]
Tes­pih Ta­ne­le­ri (2006)
Kirveme Mektuplar
Zur­na (2009)
Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge)
Kür­dan (2010)
Tanrı’nın Seyir Defteri (2016)
ESER-AYRINTI

Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar]

Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984). Bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Er­me­ni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Pa­ris-Fran­sa) al­dı.
ESER-AYRINTI

Kirveme Mektuplar

Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı (Lis tarafından. 2011’de yeni basımı Aras).

1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı.

Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.
ESER-AYRINTI

Biletimiz İstanbul'a Kesildi

'Biletimiz İstanbul'a Kesildi' adlı eserinde, Diyarbakır'dan İstanbul'a ana dilini öğrenmek için gönderilişini anlatır. Kitapta, Karagözyan Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildiklerinde Ermeni çocukların ağzından işittiği 'Koşuun! Koşuun! Anadolu'dan Kürtler gelmiş" sözünü unutamadığını belirtiyor.
ALINTI

Patrik Seçimleri

Mığırdıç Margosyan'ın 1998 yılında yapılan patrik seçimleriyle ilgili görüşleri:

"Efendim ben kendi adıma adaylardan hangisi seçilirse seçilsin, öncelikle ülkemizin, sonra da tabii ki cemaatimizin yüce menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarına yürekten inanıyor, bunun aksini düşünmeyi bile zül addediyorum. Bu konuda siz sayın okurlarımın da farklı düşünebileceğini de sanmıyorum. Sevgili okurlarım, sayıları belki de bir elin parmaklarını aşmayacak kadar azınlıkta olan kimileri, kimbilir hangi 'şahsi' menfaatlerinin peşinde koşuşturup bulanık sularda balık avlamak hevesiyle bazı medya kuruluşlarına ipe sapa gelmez, aslı astarı olmayan 'senaryo'lar aktararak kelimenin tam anlamıyla çirkefe bulaştılar. Ben 'çamur at, izi kalır' mantığıyla yola çıkan bu menfaatperestlerin kim olduklarını bilmiyorum, kim olduklarını da asla merak etmiyorum ama, bu zihniyetteki insanlarımızın beş yüz küsür yıllık bir müesseseye, patrikhaneye verdikleri, vermeye çalıştıkları zararın bilincinde olduklarını da sanmıyorum. Bu garibanlar, bugün şu, yarın da bir başkasının patrik seçileceğini, 'şahıs'ların nihayet geçici olduğunu, asıl kalıcı olanın örf ve adetlerimiz doğrultusunda bizlere hizmet veren bir kurumumuzun yani patrikhanemizin bulunduğunu, bunu da kişisel çıkarlara alet etmememiz gerektiğini bilmeyecek kadar zeka yoksunu iseler, seçilecek patriğimizin öncelikle bu 'zavallı'ların günahlarının affı için dua etmelerini öneririm."
HAKKINDA YAZILANLAR

Dişçi Ali'nin oğlu Mıgırdıç
Ermeni Portreleri
Hüdavendigar Onur
Burak Yayınları, İstanbul 2000

Mıgırdıç Margosyan, yaşamının ayrıntılarını gazeteci Semra Somersan'a anlatır.

Babası Dişçi Ali; Diyarbakır'daki Süleyman Nazif İlkokulu'nu bitirince Ermenice öğrenmesi için Margosyan'ı İstanbul'a yollar.

Babası Dişçi Ali'nin asıl adı Sarkis'tir. Ali ismini kendisine Siverek'te bir köy ağası sonradan verir.

Birinci Harbi Umumi'nin sürgün artığı olduğu için dört yaşlarında sünnet edilip müslümanlaştırılır. Sonra ismi değiştirilir Ali olur. Aslında bir filla yani Ermeni çocuğudur. Çocuk yaşta çobanlık yaptığı için okuyup yazma öğrenemez. Bu nedenle de oğluna anadilini öğretmek istir.

Dişçi Ali, "böylece tarihle bir tür hesaplaşmaya soyunduğunu" söyler.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)