Mustafa Haki Efendi
mutasavvıfTokat’ta doğdu. Nakşibendîyye Tarîkatı’nın Hâlidiyye koluna bağlıdır. Çorumlu Mustafa Rûmî’den icazet aldı. Tokat’ın Ali Paşa Camii’nde görevliyken 1908 yılında Meclis-i Mebusan’a Tokat mebusu olarak seçildi. Görevi icabı İstanbul’a geldi. Bir süre Fatih Camii'nde görev yaptı. Daha sonra İstanbul’a yerleşti. Fatih’te bulunan İsmetullah Dergahı'nda irşat görevinde bulundu.

Sivaslı Mustafa Taki Efendi ve İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi’yi yetiştirdi.

1917 yılında İstanbul’da vefat etti. Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

Mustafa Hâkî Efendi’nin oğlu Bahaeddin Efendi alim bir zattır.
Mersiye

Darendeli Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Haki Efendi için yazdığı mersiye şöyledir:

Gel ey göz gör ki bir kerre ne hâldir hazret-i Hâkî
Sa’âdet bâğı içre bir nihâldir hazret-i Hâkî

Ne sultân-ı hâkikatdir görüp anla kemâlinden
Ne işrâk eylemiş nûr-ı zü’l- Celâldir hazret-i Hâkî

Anın sîr-âb ile gül hakkı musaffâ bî-cemâlinden
Tekâmül eylemiş bir mâh-ı cemâldir hazret-i Hâkî

Dehânından çıkan her nutku bir iksîr-i a’zamdır
Ser-â-pâ nûr-ı akdes bir kemaldir hazret-i Hâkî

Ana bir bende olmak her kula Hakdan sa’âdetdir
Hulûsî Hakka vâsıtu’l- visâldir hazret-i Hâkîwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)