Murat Bayrak
işadamı


eski milletvekili


Murat Bayramoviç1917 yılında Yu­gos­lav­ya'­da doğ­du.

Hit­le­r’­in Yu­gos­lav­ya­’yı iş­gal et­me­si­ne des­tek ver­di. Boş­nak­lar­dan ku­ru­lu 13. SS Waf­fen Dağ Tü­me­ni­’n­de gö­rev yap­tı. Ti­to­’cu sos­ya­list­ler­le mü­ca­de­le et­ti. Na­zi­ler kay­be­dince Tür­ki­ye­’ye geldi.

San­cak Tül Fab­ri­ka­sı ve Türkiye’nin ilk havayolu şirketi olan Sancak Air’i kurdu.

1973 se­çim­le­rin­de Ada­let Par­ti­si­’n­den Ça­nak­ka­le mil­let­ve­ki­li seçildi. Daha sonra siyasi hayatına MHP'de devam etti. MHP Ge­nel İda­re Ku­ru­lu Üye­si oldu.

Uzun yıllar Almanya'da yaşadı. 2012 yı­lın­da Tür­ki­ye­’ye gel­di.

Al­man­ca, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca, Boşnakça ve Sırpça bil­iyordu.

23 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da vefat etti.
AİLE

Mu­rat Bay­ra­k’­ın kı­zı Ru­ki­ye, ba­ba­sı­nın kar­şı çık­ma­sı­na rağ­men ün­lü si­ne­ma oyun­cusu Ta­mer Yi­ği­t’­le ev­len­di.
HABER

Ünlü işadamı Murat Bayrak hayatını kaybetti
23 Kasım 2015

Türkiye'nin ilk hava taksi şirketlerinden biri olan Sancak Air'in kurucusu Murat Bayrak 98 yaşında hayata veda etti.

Bu sabah evinde vefat eden Bayrak'ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Adalet Partisi eski milletvekili olan işadamı Murat Bayrak, Sancak Tül'ün de kurucusuydu. Murat Bayrak 12 Eylül askeri darbesinin ardından Almanya'ya yerleşmiş, 3 yıl önce de Türkiye'ye dönmüştü.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)