Kılıç Arslan-ll .
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı


Türk Devlet Adamı


asker, siyaset adamıTürkiye Selçuklu Devleti’nin beşinci sultanı. Birinci Kılıç Arslan’ın torunu ve Birinci Mesut’un oğludur. İkinci Kılıç Arslan, babasının sağlığında, 1144 yılında Elbistan meliki oldu. İkinci Haçlı seferinden sonraki savaşlara katıldı. Elbistan melikiyken hakimiyetini genişleterek, Maraş, Göksun ve Anteb’i idaresine aldı. Birinci Mesut vefat etmeden önce, oğullarını, töreye göre, ülkesinin değişik bölgelerinin idaresine tayin etti. İkinci Kılıç Arslan’a Konya düştü. Sultan Mesut, daha sağlığında Kılıç Arslan’ı muhteşem bir merasimle taç giydirip, 1155 senesinde tahta geçirdi. Bütün oğullarına ve komutanlarına da bi’at ettirdi. Sultan Mesut’un 1156 senesinde vefatıyla, Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti sultanı oldu.

Kılıç Arslan, ülke içinde sükuneti ve komşu Türk beyleriyle anlaşma sağladıktan sonra, güney sınırını tehdid eden Ermeni Prensi Stepher’e karşı 1156 yılında sefere çıktı. Hakimiyeti altındaki yerlerde İslamiyetin adaletini tesis ettirip, yerli gayri müslim ahalinin bile teveccühünü kazandı. Daha sonra batıya yönelen Kılıç Arslan, 1159 senesinde Eskişehir yakınlarında Bizans İmparatoru Manuel’in kuvvetlerini yenip, bölgeden uzaklaştırdı. Meşhur Bizans oyunları ile Türkleri birbirine düşürme siyaseti takib eden Bizans İmparatoru Manuel ile görüşmek için İstanbul’a giden Kılıç Arslan’a, bu ziyareti sırasında çok itibar edildi. Bizanslılarla yapılan anlaşma gereğince batı sınırlarını emniyete alan Kılıç Arslan, Anadolu birliğini kurmak için teşebbüse geçti. Elbistan, Darende ve çevresini, Kayseri ile Zamantı bölgesini ve Malatya’yı Danişmendlilerden; Ankara ve Çankırı’yı da kardeşi Şahinşah’tan aldı. Sivas, Niksar ve Tokat’ı zaptedip, Danişmendli Beyliğini 1178’de ortadan kaldırarak, Anadolu’da birliği sağlayıp, batıya rahatça dönebilecek duruma geldi.

Kılıç Arslan, doğudaki faaliyetlerini tamamladıktan sonra, Bizans sınırına yerleştirdiği Türkmenlere gaza akınları yapmalarını emretti. Akıncılar; Denizli, Kırkağaç, Bergama ve Edremit’e kadar yıldırma ve yıpratma faaliyetlerinde bulundular. Bütün bunlar Bizans İmparatoru Manuel’in dikkatinden kaçmıyordu. Danişmendlilerin Sivas şubesi hükümdarı Melik Zünnun, Amasya taraflarından Kılıç Arslan’a karşı yardım edeceği vadiyle Manuel’i Türkiye Selçuklu Sultanı ile savaşa teşvik etti. Bizans İmparatoru Manuel, Bizanslılardan başka Frank, Macar ve Peçeneklerden kurulu yüz bin kişilik ordusuyla, her ne pahasına olursa olsun, Türkiye Selçuklu Devleti’ni ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bizanslıları yakından takip edip, orduyu her zaman teyakkuz halinde bulunduran Kılıç Arslan buna daima hazırdı. İki ordu göller bölgesinde karşılaştı. Kılıç Arslan az sayıdaki kuvvetleriyle sahte ric’at taktiğini tatbik etti ve Miriokefalon Vadisinde Bizans ordusunu Türk akıncıları çevirme harekatıyla sardı. Eylül 1176 senesinde yapılan bu savaşta Bizans ordusu imha edilerek beş bin araba dolusu silah, malzeme, erzak ve mücevheratı ganimet aldılar (Bkz. Karamukbeli Meydan Muharebesi). Bu savaş sonunda, Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı Bizanslılara iyice öğretilip, Türk vatanı muhafaza edildi. Sınırdaki statüyü korumayı ve yıllık vergiyi vermeyi kabul eden Manuel, İstanbul’a dönünce anlaşmaya uymadı. Kılıç Arslan, anlaşmanın kuvvet yoluyla tatbikine teşebbüs etti. Türk akıncıları, zafer sonrasında Uluborlu, Eskişehir, Kütahya ve havalisini 1182’de zaptettiler. 1183’te Denizli dahil Ermeni hakimiyetini ortadan kaldırarak Silifke’yi fethettiler.

Mücadeleli, uzun ve başarılı bir saltanat hayatından sonra yaşlanıp yorulan Sultan İkinci Kılıç Arslan, on bir oğlunu ülkesinin değişik bölgelerinin idaresine tayin etti. Kılıç Arslan, Konya’da oturuyor, ülkeyi veziri İhtiyarüddin Hasan idare ediyordu. Kardeşler arasında hakimiyet mücadeleleri başladı. Kardeş mücadelelerinin silahlı kavgaya dönüştüğü esnada, Eyyubiler Devleti’nin kurucusu Selahaddin Eyyubi, 1187 senesinde Haçlıların elinden Kudüs’ü alınca, Avrupa’da tekrar Müslümanlar üzerine sefer hazırlıkları başladı. Almanya imparatoru ile İngiltere ve Fransa krallarının idaresindeki Üçüncü Haçlı Seferinde, Alman ordusu karadan Anadolu üzerinden Kudüs’e ulaşmak istiyordu. Kılıç Arslan, devletin buhranlı anında Alman İmparatoruFriedrich Barbarossa ile, Anadolu’yu tahrib etmeden Suriye’ye inmelerini şart koşarak, anlaşma yaptı. Fakat Alman ordusunun Akşehir’de Türklere saldırıp yenilmesi, Almanların Konya’ya girip şehri tahrib etmelerine sebep oldu. Konya’da beş gün kalan Almanlar, Suriye’ye gitmek için hareket ettiler. Kılıç Arslan, oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’in yanında seksen yaşındayken 1192 yılında vefat etti.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en büyük hükümdarlarından olan İkinci Kılıç Arslan, Anadolu’da milli birliği tesis için çalıştı. Miriokefalon Meydan Muharebesini kazanarak Türkiye’nin Türk yurdu olarak kalmasında mühim rol oynadı. Takib ettiği iskan siyaseti ile Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağladı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)