İsmail Saib Sencer
kütüphaneciArapça dili ve edebiyatı alimi, kütüphaneci. 1871 yılında İstanbul’da Kocamustafapaşa’da doğdu.

Rüştiye ve idadi tahsilinden sonra tıbbiyeye girdi. Kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmek zorunda kaldığından tıbbiyeyi yarıda bıraktı ve Mekteb-i Hukuka başladı. Beyazıt Umumi Kütüphanesi ikinci hafız-ı kütüplüğü dolayısıyle hukuk tahsilini de bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kütüphane memurluğu yaparken diğer taraftan önceden başladığı cami derslerine devam etti. Beyazıt dersiamlığı payesini kazandı. Medreselerin kapatılmasına kadar müderrislik (profesörlük) yaptı. 1920 yılında Beyazıt Umumi Kütüphanesi müdürü oldu. Ölünceye kadar (1940) bu vazifede kaldı ve hayatının son elli yılını burada geçirdi. Bu kütüphanede kitapların muhafazasında mühim hizmet etti. Tedkik, araştırma yapanlara, ilim adamlarına yardımcı olurdu. Hiç evlenmedi. Hayatını kitaplara verdi. İlmi gibi ahlakı, fazileti de yüksekti.

Arapça ve Arap edebiyatını çok iyi bilirdi. Muhtelif ilimlere ait çok kitap okumuş ve hıfz etmiştir. Kütüphanenin bir odasında kaldığı için bütün zamanını kütüphaneye ve kütüphaneye gelenlere hizmetle geçirirdi. Katip Çelebi’nin Keşfü’z Zünun’una birçok tashih ve ilaveler yapmak suretiyle bir zeyl meydana getirdi. Yumuşak huylu, çok nazik ve mütevazi bir insandı. 1940 yılında vefat etti ve Merkez Efendi Mezarlığı’na gömüldü.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)