Faik Reşad
gazeteci, yazar


edebiyat tarihçisi1851 yılında İstanbul’da doğdu. Rüşdiye Mektebine devam ederken, yarıda bırakıp hayata atılmak zorunda kaldı. Harbiye Nazırlığı kaleminde çalışmaya başladı. Sonra Hariciye Mektubi Kaleminde katiplik yaptı.

Burada çalıştığı arkadaşlarından Arapça ve Farsça öğrendi.

Diyarbakır, Varna ve Yanya marif müdürlükleri yaptı. İstanbul’a döndükten sonra vakitini okumakla geçirdi. Gazetelerde yazı yazdı. Özel okullarda öğretmenlik yaptı.

İkinci Meşrutiyete kadar Matbuat-ı Dahiliye mümeyyizliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Meşrutiyetten sonra Takvim-i Vekayi müdürlüğüne getirildi. Takvim-i Vekayi gazetesi başyazarı oldu. Bu görev kaldırıldığı için kendi isteğiyle emekli oldu.

Emekli olduktan sonra, Kadastro Mektebi kitabet öğretmenliği, Darülfünun edebiyat öğretmenliği, İstanbul Kız Lisesi edebiyat öğretmenliği, Tarih-i Osmani Encümeninde muhabir üyelik yaptı.

1914 yılında İstanbul’da vefat etti.

ESERLERİ:

Güldeste (şiirler)
Gencîne-i Letâif (meşhur kişilerin seçilmiş fıkraları)
Mükemmel Lügat-ı Osmanî (Ali Nâzimî Bey ile)
Muhtasar ve Musavver Tarih-i Osmanî
Hazine-i Müntehabat
Usul-i Kıraat
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (3 cilt)
Nümune-i Şiir ve İnşa
Eslaf ve Zeyli, (1975’de kısaltılarak basılmıştır.)
Teracim-i Ahvâl (hâl tercümeleri)
Nümune-i Kitabet
Kemal ile Muharebemiz
Sergüzeşt-i Sünuhi
Netice-i Sefalet
Külliyat-ı Letaifwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)