Seyfeddin  Süleyman Bey
Eşrefoğuları Beyliği KurucusuOnüçüncü asrın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulan bir Türk beyliği.

Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi.

Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddîn Keyhüsrev, 1283 yılında İlhanlı hükümdarı tarafından öldürüldü. Yerine amcasının oğlu İkinci Gıyaseddîn Mesut geçti. Gıyaseddin Mesut Konya’daki Eşrefoğlu ve Karamanoğlu kuvvetlerinin Gıyaseddîn Keyhüsrev taraftarı olması sebebiyle Konya’yı bırakarak, Kayseri’yi devlet merkezi yaptı.

Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi, devletin, iki torunu ile Mesut arasında paylaştırılmasını istedi. Eşrefoğulları ve Karamanoğulları'nı Konya’ya çağırdı. Eşrefoğlu Süleyman Bey'e saltanat naibliği verildi.

Bu şehzadeler, 1285 yılında tahta çıkarıldı. Yedi ay gibi kısa bir süre sonra Gıyaseddin Mesut ve vezir Sahib Ata’nın gayretleriyle şehzadeler bertaraf edildi.

Bunların tahttan indirilmesi üzerine Eşrefoğlu Süleyman Bey, kendi merkezine çekildi ve Sultan Mesut’a karşı cephe aldı.

1286 yılında Eşrefoğulları'nın merkezi Germiyanoğulları tarafından yağmalandı. 1288 yılı başlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey, Ilgın’a akın yaptı. Aynı sene Sultan Mesut ile barışarak itaatini arz etti. Beyliğin merkezini Beyşehir’e nakletti ve şehrin etrafını surlarla çevirdi.

Eşrefoğlu Süleyman Bey, 1302 yılı Ağustos ayının yirmi yedisinde Beyşehir’de vefat etti.

Yerine büyük oğlu Mehmed Bey geçti.

Mehmed Bey, beyliğinin topraklarını kuzeye doğru genişletmeye muvaffak oldu. Akşehir ve Bolvadin’i ele geçirdi. 1314 yılında Anadolu beylerinin itaatlerini sağlamak için sefer düzenleyen İlhanlı Devletinin Beylerbeyi Emir Çoban’a itaat eden beyler arasında Mehmed Bey de vardı.

Mehmed Bey'in 1320 yılından sonra öldüğü, Bolvadin’de yaptırdığı caminin kitabesinden anlaşılmaktadır.

Mehmed Bey'in yerine oğlu İkinci Süleyman Bey geçti. Süleymân Bey zamanında uclarda bağımsızlıklarını muhâfaza etmeye çalışan beylere karşı İlhanlı Devletinin Anadolu Vâlisi Demirtaş harekete geçti. Demirtaş, 1326 yılında Beyşehir’e yürüyerek şehri ele geçirdi. Süleyman Beyi işkenceyle öldürerek, göle attırdı. Böylece Eşrefoğulları Beyliği sona erdi.

Seyfeddîn Süleyman Bey, 1297 yılında Beyşehir’de nefis Türk mimari eserlerinden olan bir cami yaptırdı. Bu caminin mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin devamıdır. Türbesi bu caminin yanındadır.

Mübârizüddîn Mehmed Bey adına, Şemsüddîn Mehmed Tüsterî tarafından Arapça Fusûl-ül-Eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır. Eserin yazması, Ayasofya kütüphânesi 2445 numarada kayıtlıdır.


Eşrefoğulları Beyleri Tahta Geçişi:

Seyfeddin Süleyman Bey (?)

Mübarizüddîn Mehmed Bey................... 1302

İkinci Süleyman Bey......................... (?)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)