İbni Mace 
Muhammed İbn-i Mâce

Meşhûr, altı hadis kitabı Kütüb-i sitte'den, birinin müellifi! Sünen-i İbn-i Mâce adlı eserin, sâhibi. Onun kitabı Kütüb-i Sitte'nin altıncısı sayılır! Bu 6 esere; Sıhâh-i Sitte (altı sahihler) adı verilir. Yanlız Sahih-i Buhâri ile Sahih-i Müslim'e ''Sahihayn'' (iki sahihler) denir. Diğer 4 tânesine ise, Sünen-i Erbaa denmiştir.
Muhammed İbn-i Mâce el-Kazvini hazretleri, hicri 209 yılında Kazvin'de doğdu. İlk derslerini ve Kur'ân-ı Kerimi, memleketinde öğrendi. Sonra bilhassa hadis-i şerif tahsil etmek üzere; ilim merkezlerine seyâhatler yaptı. Bağdad, Basra, Kûfe, Şam, Mısır, Horasan, Rey ve Mekke-i mükerreme'de çok âlimden ilim öğrendi.
Gittiği ilim mûhitlerinde daha ziyâde, hadis-i şerif râvilerini arar ve istivâdeye çalışırdı. Hazret-i Leys, İbrâhim b. el-Münzir ve Muhammed b. Abdullah b. Numeyr; onlardan bâzılarıdır.
Büyük hâdis âlimi, Ebû Ya'la kendisi için buyurur ki : ''İbn-i Mâce (rahmetullahi aleyh) ilmi üzerinde, âlimlerin ittifak ettiği kimsedir. Onun söyledikleri diğer âlimlerce; delil ve sened kabul edilir.'' Sünen-i İbn-i Mâce'de (seçilmiş) 4.000 kadar hadis-i şerif bulunmaktadır.Hadis âlimleri: ''Şu hadis-i şerifi cemâat rivâyet etmiştir!'' dediği zaman; 6 eserde de mukayyet (yazılı) olduğu anlaşılır! İbn-i Mâce (rahmetullahi aleyh) ayrıca, Tefsir ilminde de âlimdi.
Tefsir-i Kur'ân adlı eseri, pek kıymetlidir. Doğduğu ve büyüdüğü memleketiyle ilgili, Kazvin Tarihi'de önemlidir. Bildirdiği bâzı hadis-i şerifler, şunlardır:
''Sizin hayırlılarınız; kadınları için hayırlı olanlarınızdır!''
''Sizin hayırlılarınız; Kur'ân-ı Kerim-i öğrenen ve öğretenlerinizdir!''
''Allahü teâlâ merhameti, yüz parçaya ayırdı.99'nu kendi katında alıkoydu. Yeryüzüne, bir tek parça indirdi! Bu bir parça sebebiyle mahlûkât (bütün yaratıklar); birbirine merhâmet ederler! At (bile); isâbet eder korkusuyla, ayağını yavrusu üzerinden kaldırır! Onu muhâfaza eder!İbn-i Mâce hazretleri 886(273h) yılında, vefât etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)