Şevket Paşa  ( 1827)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
25 Muharrem 1291-16 Rebiyyülahir 1291
14 Mart 1874-2 Haziran 1874
Emanet müddeti: 2 ay 21 gün

1243 (1827-28) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğribozlu ulemadan Hacı İsmail Bey’in oğludur.Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i İrfan’da tahsili ikmal ettikten sonra Fatih dersiamlarından Numan Efendi’nin derslerine devam etmiştir.Devlet hizmetinde önce Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası’nda başlamış, burada zaman içinde terfi ederek Mabeyn-i Hümayun üçüncü katipliğine gelen Şevket Bey 1872’de Şura-yı Devlet üyeliğine tayin edilmiştir.1290 (1873) senesi Safer’inde Şehremaneti’ne tayin olunun Şevket Bey, birkaç ay sonra azledilmiş, daha sonra İcra Cemiyeti Riyaseti’ne getirilmiştir.1 Şubat 1878’de vefat eden Şevket Bey, Eyyüb Sultan’da Bostan İskelesi’ndeki kabristana defnedilmiştir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)