Niyazi Berkes
akademisyen, yazar21 Ekim 1908 tarihinde Kıbrıs Lefkoşe'de doğdu. Kıbrıslı Hüseyin Hüsnü Bey ve Dervişe Hanım'ın ikiz oğlundan biridir.

İlk ve or­ta tahsilini Kıbrıs'ta tamamladık­tan sonra İstanbul'a geldi. 1928 yılında İstan­bul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1928-1931 yıl­ları arasında Darülfünun Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü'nde felsefe ve sos­yoloji öğrenimi gördü.

Mezuniyetinin ar­dından bir süre Ankara Maarif Cemiyeti Ortaokulu ile Halkevi Kütüphanesi mü­dürlüklerinde bulundu.

1935 yılında İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sosyoloji asistanı oldu. Aynı yıl ­Amerika'ya giderek Chicago Üniversitesi Sos­yal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'n­de lisans üstü araştırmalarında bulun­du. 1939'da yurda dönünce Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde sosyo­loji doçenti oldu.

Behice Boran ve Muzaffer Şerif Başoğlu gibi sol eğilimli yazarlarla ideolo­jik muhtevalı dergilerin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1945 yılında Milli Eğitim Bakanlığı emrine alındı. Ardından Danıştay kara­rıyla görevine iade edildi.

1952 yılında Kanada Mc Gill Üni­versitesi Lisans Üstü Araştırmalar Fa­kültesi'nde sosyoloji profesörü oldu. 31 Ağustos 1975'te de milletlerarası "emeritus profesör" unvanını aldı.

Emekli ol­duktan sonra İngiltere'ye yerleşti. 18 Aralık 1988 tarihinde küçük bir sahil kasabası olan Hythe'de vefat etti.

ESERLERİ:

Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma (Ankara 1942); Propaganda Nedir? (Ankara 1942); Siyasî Partiler (İstanbul 1946); Turkish Nationalism and Western Civilisation: Selected Essays of Ziya Gökalp (London 1959); The Development of Secularism in Turkey (Montreal 1964); İkiyüz Yıldır Neden Bocalıyoruz? (İstanbul, ts.); Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler (İstanbul 1965); İslamcılık, Ulusçuluk, Sosyalizm (İstanbul 1969; Ankara 1975); Türk Düşününde Batı Sorunu (Ankara 1975); Türkiye İktisat Tarihi (I-II, İstanbul 1969-1970); Asya Mektupları (İstanbul 1976); Türkiye’de Çağdaşlaşma (Ankara 1975; İstanbul 1978). Ayrıca çok sayıda makalesi şu kitaplarda toplanmıştır: Atatürk ve Devrimler (İstanbul 1982); Teokrasi ve Laiklik (İstanbul 1984); Felsefe ve Toplumbilim Yazıları (İstanbul 1985).
ESER-AYRINTI

Unutulan Yıllar
Niyazi Berkes
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi

...Unutulan yıllar adını verdiği anılarında yaşadığı olayları çocukluk yıllarında başlayarak dile getiriyor. Bunu yaparken, dönemin toplumsal ve
siyasal panoramasını da çizen Berkes, bir toplumbilimci olarak yorumlarda bulunup; çizdiği tablonun içine o yılların siyasetçilerini, bürokratlarını,
gazeteci, şair ve yazarlarını da yerleştiriyor....İkinci Dünya Savaşı'nın atmosferi içinde bastırılmak istenen demokrasi ve insan hakları mücadelesini,
Milli Şef döneminin totaliter yöntemlerini, faşist eğilimlerin, ırkçı-turancı akımların kol gezdiği çevreleri, tek parti rejiminin kuklalaşmış bürokrat ve
siyasetçilerinin yanısıra az da olsa ayakta kalabilen namuslu ve demokrat bilim adamlarının ve yazarların öyküsünü bulacaksınızwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)